تبلیغات اینترنتیclose
سایت همسریابی شیدایی - 275 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت
سایت همسریابی شیدایی - 275 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت
سایت همسریابی شیدایی - 275 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت
صفحه نخست       عضویت          ورود کاربران              تماس با ما            RSS
سرویس وبلاگدهی ایران سرویس وبلاگدهی ایران سرویس وبلاگدهی ایران سرویس وبلاگدهی ایران سرویس وبلاگدهی ایران
درباره وبلاگهمسریابی اخی جهان
سایت همسریابی دهستان دره
همسریابی سرین دیزج
سایت همسریابی دهستان زنداباد
همسریابی روستای کرگان قدیم
همسریابی روستای اسنجان
سایت همسریابی دهستان تازه كند
سایت همسریابی دهکده دوزال
سایت همسریابی روستای داشبلاغ پائين
سایت همسریابی دهستان گويجه قلعه
همسریابی دهستان شهنوازسفلي
همسریابی دهستان شهنوازوسطي
همسریابی روستای قره كند
سایت همسریابی دهستان قره گناي عليا
همسریابی روستای قوشچي
همسریابی قوشه گنبد
سایت همسریابی روستای مرداباد / قريق
سایت همسریابی دهستان ابرس
همسریابی دهستان ملك زاده
همسریابی دهستان امستجان
سایت همسریابی دهکده قبادلو
روستای كلي عليا
سایت همسریابی روستای فرهادلو
همسریابی دهستان چاي كندي
سایت همسریابی دهستان قوشه بلاغ
سایت همسریابی دهستان لمه درق
همسریابی روستای قوتورلار
در ايري بوجاق
سایت همسریابی تاتارسفلي
همسریابی مشدحسنلو
سایت همسریابی دهکده وايقان مقدس
همسریابی روستای سرگزه
سایت همسریابی روستای علي اباد
همسریابی روستای صومعه
همسریابی دهستان هريس
سایت همسریابی دهکده قره نازسفلي
سایت همسریابی دهکده اغچه ديزج
سایت همسریابی دهستان گلستان عليا/قاطرگوتورن عليا
برای مولوي عليا
همسریابی دهکده دولت اباد
سایت همسریابی ديده بان
همسریابی دهکده فارفار
همسریابی دهستان دميرچي
سایت همسریابی روستای ملاسراب
دهکده زمان اباد
روستای گلوجه اسلام
همسریابی اسلام اباد
برای گلوجه خالصه
روستای قالوجه
سایت همسریابی وردوق
سایت همسریابی دهستان همپا
سایت همسریابی کهبنان
سایت همسریابی روستای بلوكان
سایت همسریابی دهستان گاوينه رود
همسریابی روستای باغجغازعليا
همسریابی دهکده قوشه بلاغ
سایت همسریابی دهکده گورجيق
همسریابی دهکده ماوي
همسریابی دهکده ايشلق
همسریابی دهکده زنگ اباد
همسریابی دهستان علي اباد
برای گشايش
سایت همسریابی صيفار
سایت همسریابی دهکده كوراكش
سایت همسریابی جوشين
دهستان كوجان
سایت همسریابی دهستان سرند
سایت همسریابی دهستان مشيراباد
همسریابی روستای هيق
سایت همسریابی دهکده ارقنه
سایت همسریابی خراسانلو
سایت همسریابی روستای نخوداباد
همسریابی دهکده اجاق كندي
سایت همسریابی دهکده تازه كندقراجه قيه
همسریابی دهکده خطايلو
همسریابی دهکده ديزج تكيه
سایت همسریابی حصارحاجي لار
سایت همسریابی عسگرابادتپه
سایت همسریابی دهکده علي كان
روستای بلارغو
همسریابی دهکده حماملار
سایت همسریابی دهکده پر
همسریابی دهستان ديزج
دهستان نوي
دهکده منصوراباد
سایت همسریابی دهستان پيرانجوق
سایت همسریابی دهکده سيدان
سایت همسریابی روستای كاني گل ( ارمني بلاغي )
روستای سراب رحيم خان
همسریابی دهکده قیزقپان
همسریابی دهکده يلقون اغاج
سایت همسریابی روستای كوتان عليا
سایت همسریابی دهستان قوجه
سایت همسریابی دهستان قلدره عليا
سایت همسریابی دهستان انگورود
سایت همسریابی امين اباد
روستای بابانظر
سایت همسریابی دهکده ديزج جمشيدخان
همسریابی دهستان قوروق
همسریابی روستای قشلاق
همسریابی روستای بولاماج
سایت همسریابی دهکده نوايي
سایت همسریابی زاويه ( زيوه )
دهکده حبش سفلي
برای کامل اباد
سایت همسریابی روستای بريسو
سایت همسریابی دهکده ديوالان
سایت همسریابی پاراستان
سایت همسریابی دهستان كوچمشك
دهستان هدر
همسریابی دهستان حبشي
همسریابی دهکده اشنك
سایت همسریابی دهستان حصار
سایت همسریابی دهستان حسنلو
برای هاچه سو
سایت همسریابی طومار اغاج
همسریابی قزل داغ عجم
سایت همسریابی روستای ذاكرلو
سایت همسریابی روستای مخور
سایت همسریابی دهکده خطائی
سایت همسریابی دهستان قره قشلاق
سایت همسریابی دهکده قالوي زندان
سایت همسریابی روستای حسن اباد
همسریابی دهکده ارمناك سفلي
سایت همسریابی دهستان رسول اباد
سایت همسریابی دهستان قزقلعه
همسریابی دهکده داش تپه
سایت همسریابی دهستان قپچاق
سایت همسریابی دهستان فسندوز
سایت همسریابی روستای دشت قوره
همسریابی دهکده پيرالقير
سایت همسریابی دهکده شام اسبي
همسریابی روستای جمادي
همسریابی روستای كلخوران ويند
سایت همسریابی دهستان كنزق
روستای ارديموسي
همسریابی روستای اولتان
سایت همسریابی روستای علي اباد
همسریابی دهکده لنبر
همسریابی دهکده لکوان
دهکده پرچين سفلي
همسریابی دهستان خنجر
سایت همسریابی دهکده سلمان كندي
همسریابی دهستان موئیل
سایت همسریابی دهستان قانلوبلاغ
سایت همسریابی قره قيه
دهستان علي بلاغي
سایت همسریابی روستای دگرماندرق
سایت همسریابی دهستان علي اباد
سایت همسریابی نسيم آباد
سایت همسریابی دره بيد
سایت همسریابی روستای گنهران
سایت همسریابی دهستان همگين
سایت همسریابی دهکده قود جانك
سایت همسریابی دهستان مصير
سایت همسریابی روستای قلعه امير
سایت همسریابی دهستان دره
همسریابی دهستان ساديان مرق
همسریابی دهکده قزاان
سایت همسریابی نيوان سوق
سایت همسریابی روستای كليشادرخ
دهستان زمان اباد
سایت همسریابی روستای كليشاد رخ
همسریابی دهکده بروزاد
سایت همسریابی فرخي
همسریابی روستای تلك اباد
سایت همسریابی ازيران
سایت همسریابی دهستان كروه
همسریابی روستای ازوار
سایت همسریابی دهستان كندلان
سایت همسریابی دهکده زردنجان
همسریابی فيروزاباد قصاب
سایت همسریابی روستای سيچي
همسریابی جشوقان
سایت همسریابی دهستان پرمه سفلي
سایت همسریابی روستای حيدراباد
سایت همسریابی بيده
سایت همسریابی روستای سولار
سایت همسریابی دهکده قصرچم
سایت همسریابی مقصودبيك
سایت همسریابی شهرك هزاراني
همسریابی دهستان چشمه كبود
سایت همسریابی شهرك نبوت
دهکده عباس اباد
همسریابی دهستان برافتاب بي
همسریابی دهستان سراب کلان
همسریابی چم داربلوط/داربلوط
سایت همسریابی جزيره شيف
همسریابی روستای گورك خورشيدي
برای سهموي جنوبي
سایت همسریابی روستای هنگدان
سایت همسریابی دهکده كلل
همسریابی چاه خاني
همسریابی دهستان رودفارياب
سایت همسریابی دهستان تلخ اب
سایت همسریابی پشت پر
همسریابی دهکده دهرودعليا
برای جورد
همسریابی روستای انجم آباد
همسریابی عرب آباد كوه
سایت همسریابی روستای ايپك
سایت همسریابی دهستان طارندپایین
سایت همسریابی علی آباد زواره بید
سایت همسریابی خاورزمین
سایت همسریابی دهستان اقبلاغ
دهستان دوراهان
برای نواباد
سایت همسریابی دهکده پيربلوط
روستای چم چنگ
همسریابی سوادجان
دهستان وانان
همسریابی دهستان سواد جان
سایت همسریابی دهستان مرغملك
همسریابی روستای زوردجان
سایت همسریابی دهستان شهرك ميهه
روستای دزک علیا
روستای ده نوعليا
همسریابی ميلاس
سایت همسریابی دهکده گوشه
دهستان سندجان سفلي
همسریابی روستای چشمه خاني
در كلاته سنجر
همسریابی روستای كلاته مميش
همسریابی مهدی اباد
روستای فيروزيه
همسریابی دهکده محمودي
همسریابی دهستان كلاته بزرگ
سایت همسریابی چهل حصار
سایت همسریابی نقي اباد
سایت همسریابی كريم ابادعليا
همسریابی دهکده بام
برای مترانلو
سایت همسریابی چهارخروار
همسریابی بوياقلي
در گوي نيك
سایت همسریابی دهستان تنگه راز
همسریابی دهکده كلاته سهراب
سایت همسریابی روستای ايزمان بالا
سایت همسریابی روستای جودر / چودر
همسریابی غميطه
سایت همسریابی روستای چشمه طبري
سایت همسریابی دهستان بيدك
سایت همسریابی دهکده كلاته فيروزه
دهستان شيراباد
همسریابی دهستان چوكانلو
همسریابی دهکده گوگلي /كوكلي
سایت همسریابی شناقي عليا
سایت همسریابی دهستان چورچوري
سایت همسریابی دهستان چورچوری
همسریابی دهستان بهكده رضوي /شاه اباد
همسریابی دهکده دركش
دهستان توپچنار
دهکده كلاته چنار
دهستان اسلام اباد
سایت همسریابی كلاته فتح اله
سایت همسریابی روستای يموق
همسریابی روستای قزلر قلعه
سایت همسریابی دهستان اميراباد
دهستان جلال آباد
سایت همسریابی دهستان عبدل آباد
سایت همسریابی دهکده ركن آباد
دهکده ارزنچه سفلي
همسریابی روستای كوه آباد
دهکده كمر سبز
سایت همسریابی قلعه نوشاملو
سایت همسریابی دهکده استجرود
دهکده موسي آباد
همسریابی ملك آباد
همسریابی روستای رحمت آباد
همسریابی دهستان چشمه ازاد
همسریابی روستای چشمه گل
سایت همسریابی دهکده فيض اباد
سایت همسریابی دهکده حسين اباد
سایت همسریابی روستای خورشبر
سایت همسریابی دهکده خوشدره
سایت همسریابی گلستان
سایت همسریابی دهکده خلط آباد نوسازي
سایت همسریابی دهستان نصر آباد
دهستان رحمانقلي
سایت همسریابی زنيدانلو سفلي
همسریابی دهستان زرغري
سایت همسریابی روستای قادر آباد
همسریابی دهستان فاردق
دهکده عيسي آباد
همسریابی دهستان سعد اباد
سایت همسریابی دهکده گراو
همسریابی خليل آباد
سایت همسریابی روستای خسرو شير
دهستان قوش عظيم
همسریابی دهکده تپه مير احمد
سایت همسریابی دهکده شوراب
همسریابی دهستان كلاته خداداد
سایت همسریابی دهستان بغبغو
سایت همسریابی دهستان حسن آباد صوفي
همسریابی روستای فيض آباد
دهکده نهسك
دهستان طراز خاكي
همسریابی دهستان ناي
همسریابی دهستان فرگ
همسریابی دهکده تنورجه
همسریابی مطر آباد
همسریابی روستای صلح آباد
سایت همسریابی دهستان مارانديز
سایت همسریابی خلق آبادسفلي
همسریابی دهکده كال زركش
همسریابی روستای سلطان اباد نمك
سایت همسریابی دهکده حميد آباد
همسریابی ده حلاج
سایت همسریابی فیض آباد گراب
سایت همسریابی باغش
سایت همسریابی چناران
همسریابی روستای حسين ابادي بلو
همسریابی روستای ريگي
سایت همسریابی كلاته حسن آباد
سایت همسریابی روستای عزيز آباد
همسریابی دهستان رضويه
سایت همسریابی گلون اباد
سایت همسریابی روستای ميرزگ
دهستان مرك
سایت همسریابی روستای القار
همسریابی ميناخون
سایت همسریابی تقي اباد
سایت همسریابی دهستان گيو
برای ماژان
سایت همسریابی سرچاه عماري
سایت همسریابی سلمي/ سلمه
همسریابی دهستان علي اباد/علي ابادسرچاه
همسریابی روستای نوغاب
سایت همسریابی دهکده گاويج
سایت همسریابی دهستان زارگز
سایت همسریابی دهکده مشوكي
همسریابی دهکده لانو
سایت همسریابی دهکده زولسك
همسریابی روستای بشگز
سایت همسریابی روستای درويش اباد
همسریابی دهستان كلاته سليمان/ كلات سليمان
سایت همسریابی دهکده سياه خونيك
همسریابی قدمگاه
سایت همسریابی دهستان دهسلم
همسریابی دهکده گزان
همسریابی دهکده حاجي ابادنوغاب /نوغاب حاجي اباد
سایت همسریابی دهکده خونيك تجن
همسریابی سارجين
همسریابی روستای حسين اباد
همسریابی دهکده چاه زرد/ حاجي ابادحقداد
همسریابی روستای دارج سفلي
سایت همسریابی دهستان گمنج
برای دوست ابادبالا
سایت همسریابی دهکده استندجديد
همسریابی بركوك
سایت همسریابی دهستان جينان
سایت همسریابی گزنشك
سایت همسریابی دهستان دوحصاران
همسریابی روستای كريمو
دهکده گستج
همسریابی دهستان فتح اباد
سایت همسریابی روستای حسين اباد
سایت همسریابی روستای چاه نو
دهستان سیحان
همسریابی روستای البو حمید -نامشخص
سایت همسریابی اسلام آباد سويسه
همسریابی غزاليه كوچك
سایت همسریابی دهستان ابوبقال
سایت همسریابی دهکده كعبده
همسریابی دهستان مشرفه بزرگ
سایت همسریابی دامغه بزرگ
سایت همسریابی دهکده كوت سيد عنايت
سایت همسریابی روستای کهباد 2
همسریابی روستای چشمه شیرین
سایت همسریابی دهکده طلاورد
سایت همسریابی روستای چیت انبه
سایت همسریابی روستای گرگر
سایت همسریابی امیرالمومنین ع
روستای گاومیر
سایت همسریابی روستای حاجی آباد
سایت همسریابی دهکده ثمره دو
سایت همسریابی دهکده عبدلیه
سایت همسریابی دهستان بیت عاشورا
سایت همسریابی دهکده صراخیه
سایت همسریابی روستای شاوردی
همسریابی مزرعه 1
دهستان زبید ربات
سایت همسریابی روستای گراب
همسریابی دهستان بنه عظيم
دهستان غانم
سایت همسریابی دهکده مجريه
سایت همسریابی دهکده عبدالسيد
سایت همسریابی دهکده ابوغلام
سایت همسریابی دهکده شوکل حاجی وند
سایت همسریابی جعفر آباد
همسریابی دهکده مافگه
همسریابی دهستان حسین آباد
دهستان دهملا بزرگ
همسریابی روستای كينه ورس
سایت همسریابی دهکده بوئين
سایت همسریابی دهستان قانلي
همسریابی دهستان داشلوجه
سایت همسریابی دهکده قره محمد
سایت همسریابی دهستان باشقشلاق
سایت همسریابی ارقين بلاغ
روستای زرند
سایت همسریابی روستای وصع
دهستان ملالر
سایت همسریابی دهستان قزل تپه علیقلی
همسریابی دهکده يامچي
همسریابی روستای آقبلاغ حومه
سایت همسریابی دهستان شكورچي
همسریابی دهکده قره تپه
دهستان هارون آباد عليا
سایت همسریابی دهستان جياء
همسریابی روستای جز لا
سایت همسریابی روستای رزه بند
سایت همسریابی دهستان تخته يورد
دهکده پري
همسریابی دهستان خورجهان
همسریابی دهستان كلاته ملا
در دهملا
سایت همسریابی روستای راهنجان
همسریابی روستای دزيان
همسریابی روستای فيروز آباد پايين
سایت همسریابی مليجان بالا
همسریابی روستای كوركلكيان
دهستان قادر آباد مورتان
دهکده نوكجوب
روستای ملك اباد
در سرتختي شاه اباد
سایت همسریابی دهستان چاه شور یک
همسریابی دهستان عوركي بزرگ عليا
همسریابی دهکده یعقوب زهی
سایت همسریابی دهکده عبدک زهی
همسریابی دهستان سند نو رمحمد
سایت همسریابی دهکده پتار
همسریابی دهکده نوبنديان پائين
سایت همسریابی روستای چراغ اباد
دهکده جهلیان
همسریابی دهستان گبولان
سایت همسریابی روستای مارندگان
سایت همسریابی سهراب اباد
سایت همسریابی روستای ولان
سایت همسریابی دهکده چاه کمال
همسریابی دهکده كرباسك
سایت همسریابی دهکده ده بامري
همسریابی دهکده ده غلامعلي
سایت همسریابی پيران
سایت همسریابی دهکده خراشادی
همسریابی روستای ده بزي عليا(بذر خالص )
سایت همسریابی ده نورمحمددشتي
همسریابی دهستان كيخا
همسریابی دهکده شهرك بزرگ
سایت همسریابی سارانی
همسریابی روستای دهنور سردار
همسریابی روستای ده جنگيخون
سایت همسریابی دهکده سیاسر
روستای ده صفدرميربيك
همسریابی حسین اباد چشمه
همسریابی دهکده حسين اباد چاه رحمان
سایت همسریابی دهکده زنگيان
همسریابی دهستان ناهوك
سایت همسریابی روستای سولان
سایت همسریابی وشکانچان
دهستان بید لد
سایت همسریابی دهستان شوریتگ
دهکده گران
سایت همسریابی دهکده کافه بلوچی
سایت همسریابی دهکده ندریتی
سایت همسریابی دنوکان کوشوک
سایت همسریابی دهستان سنگ چارك
سایت همسریابی كريم اباد
سایت همسریابی دهستان محمداباد
همسریابی دهستان تادوان
دهکده كرفت
همسریابی كاكون
سایت همسریابی دهکده محموداباد
همسریابی روستای براك
سایت همسریابی زروان
همسریابی دهستان مارمه
همسریابی دهکده كاريان
سایت همسریابی روستای چم گل
روستای قلعه پيرو
سایت همسریابی روستای جوزارجاويد
برای گر فهلیان
سایت همسریابی كوهنجان
سایت همسریابی دهستان جمال اباد
روستای جوزكنگري
همسریابی روستای كوشك مولا
برای ماه فيروزان
سایت همسریابی دهستان نيلگونك
سایت همسریابی دهکده قلعه نو
سایت همسریابی بنگر
همسریابی دهستان كوهك
سایت همسریابی دهستان ابشور
سایت همسریابی دهستان خيرابادتوللي
سایت همسریابی دهکده دهداري
همسریابی دهکده دشت شاهرضا
سایت همسریابی دهستان قلعه كهنه كوار
سایت همسریابی مظفري
سایت همسریابی دهستان مهارلو کهنه
همسریابی روستای خوشاب
سایت همسریابی دهکده سرتل دولت آباد
سایت همسریابی روزبدان
روستای مهرنجان
سایت همسریابی كاسكان
دهکده گلستان
سایت همسریابی روستای بنه سيدمحمدرضا
سایت همسریابی روستای بناف
سایت همسریابی روستای امامزاده پيرابوالحسن
همسریابی دهکده لشگون
سایت همسریابی روستای چاهنو سفلی
همسریابی دهکده دهنو علامردشت
سایت همسریابی دهکده چاه سرگاهي
سایت همسریابی دهستان شهرك طالقاني
سایت همسریابی دهستان قرخلو
همسریابی دهکده گله زن
دهکده جونكي
روستای راهنويه
همسریابی روستای عباس اباد
سایت همسریابی روستای خرم مكان
همسریابی دهکده کربلای محمد حسینی
همسریابی دهکده خواجه يهود
دهکده پالنگري نو
روستای پهون
برای كوشكك
سایت همسریابی جلال آباد

آمار کاربران
آرشيو وبلاگ
برچسبها

رابطه جنسی,رابطه جنسی در حضور بچه ها,رابطه جنسی در حضور نوزاد

داشتن رابطه جنسی در حضور نوزاد بر روان او تاثیر می گذارد

 

در حضور نوزاد رابطه جنسی برقرار نکنید! 
رابطه­ جنسی پدر و مادرهایی که بچه ­هایشان را کنار خودشان می ­خوابانند معمولا دچار اختلال می­ شود و آنها سردرگم هستند که چطور باید این مسئله را حل کنند. گاهی اوقات پدر و مادرها در این بین ضربه می خورند و بیشتر مواقع مراقبت جنسی کودک به خطر می ­افتد. دکتر شیخ الاسلامی در این باره توضیح می‌دهد.

 

پدر و مادرهایی که بچه‌های کوچک­شان را کنار خودشان می‌خوابانند از نظر رابطه جنسی دچار اختلال می‌شوند؟
بله اما این اختلال فقط متوجه مادر و پدر نیست، در بسیاری از مواقع کودکان هم زمانی که بزرگتر می­ شوند با مشکلاتی دست و پنجه نرم می­ کنند. معمولا زن و شوهرها زمانی که ازدواج می­ کنند و تا وقتی که فرزندی ندارد با فراغ بال هر زمان که دوست داشته باشند رابطه جنسی برقرار می ­کنند و تولد فرزند آنها را دچار سردرگمی می ­کند و گاهی اوقات آنقدر دچار استرس می ­شوند که ممکن است رابطه زناشویی ­شان به خطر بیفتد.

 

از چه زمانی باید اتاق خواب کودک را جدا کرد؟
بچه از حدود یک و نیم سالگی می تواند در اتاق خواب خودش بخوابد و این نه تنها باعث می ­شود پدر و مادر خلوت خودشان را داشته باشند بلکه تاثیرات خوبی روی رشد کودک دارد و به او احساس استقلال می­دهد. اگر بچه به اتاق خودش عادت کند، پدر و مادر می­توانند در ساعات استراحت­شان بدون وجود مشکلی رابطه جنسی داشته باشند و در کنار هم وقت بگذرانند.

 

رابطه جنسی در حضور بچه ها,رابطه جنسی,رابطه جنسی در حضور نوزاد

 بهتر است همسران رابطه جنسی را به وقتی موکول کنند که کودک خواب است

 

بعضی ها فکر می­کنند نوزادان متوجه­ چیزی نمی­ شوند و به همین دلیل رابطه­ جنسی شان را جلوی چشم نوزاد انجام می­ دهند؟ نظرتان در این خصوص چیست؟
متاسفانه گاهی اوقات والدین با این تفکر که فرزندشان چیزی نمی­فهمد و نوزاد است جلوی چشمان او با هم نزدیکی و رابطه­ جنسی برقرار می­کنند در حالیکه نوزادان حتی وقتی نمی­توانند صحبت کنند، حافظه­ به شدت قوی ای دارند و همه تصاویر را در ذهن­شان ضبط می­کنند و حتی ممکن است فکر کنند پدرشان در حال کتک زدن و ناراحت کردن مادرشان است و این علاوه بر تاثیر رابطه­ جنسی بر روان کودک، باعث می­شود او از پدر هم کینه به دل بگیرد.

 

والدین چطور باید برنامه­ رابطه­ جنسی شان را تنظیم کنند تا برای کودک مشکلی پیش نیاید؟
آنها باید ساعاتی که قرار است رابطه جنسی داشته باشند را به وقتی موکول کنند که کودک خواب است یا در خانه نیست. حتی می توان رابطه­ ی جنسی را از شب به صبح و زمانی که کودک خواب است موکول کرد. اگر سن بچه طوری باشد که بتوان آن­را به کسی سپرد بهتر است در هفته برای یک ساعت این کار را انجام داد تا والدین بدون استرس از بیدار شدن بچه رابطه ی جنسی‌شان را برقرار کنند.

 

تولد فرزند در زندگی مشترک چیزی است که باید زندگی را تکامل ببخشید اما رفتار ناآگاهانه­ پدر و مادر گاهی اوقات باعث می­شود زندگی و روابط جنسی شان با مشکلات جدی روبرو شود. به طور مثال گاهی اوقات زوجین به دلیل همین هراس از دیده شدن در مقابل کودک مدام رابطه ­جنسی شان را به تعویق می‌اندازند و همین مسئله رفته‌رفته باعث سردی در رابطه جنسی­ می ­شود در حالی‌که با یک برنامه‌ریزی ساده می­ توان این مشکل را حل کرد.

منبع: ninisite.com

 


ادامه مطلب...


نوع مطلب :
برچسب ها : ,
          
شنبه 18 ارديبهشت 1395

بهتر شدن رابطه جنسی,رابطه جنسی,راهکارهای بهبود رابطه جنسی

برای بهتر کردن رابطه جنسی بهتر است کمی ورزش کنید

 

رابطه جنسی بهتر می خواهید؟
چه کسی است که نخواهد زندگی جنسی اش سلامت باشد؟ اما چند سال بعد از ازدواج و با اضافه شدن بچه ها ممکن است مسیر زندگی جنسی عوض شود. اما همیشه راهی برای جذاب کردن زندگی مثل روزهای اول هست، شاید شما نمیدانید. برای همین چند راهنمایی و نکته به شما آموزش داده میشود تا سلامت زندگی جنسی تان را تضمین کنید.

 

√ برای بهبود رابطه جنسی ورنتان را کم کنید
برای بهتر شدن رابطه جنسی سعی کنید وزنتان را کم کنید. کاهش وزن به افزایش تستوسترون و همچنین افزایش طول آلت تناسلی کمک میکند. به گفته دکتر اوز به ازای ۱۶ کیلوگرم کاهش وزن ۲ سانتی متر و ۵۴ میلی متر به طول آلت تناسلی اضافه میشود.

 

√ برای بهبود رابطه جنسی کمی ورزش کنید

برای بهتر کردن رابطه جنسی بهتر است کمی ورزش کنید. انجام حرکات اسکات نه تنها باعث قدرت پاها میشود که برای هر دو شما مفید است بلکه میتوانید فعل و انفعالات بدن تان را به هم منتقل کنید. میتوانید از وضعیت درخت در ورزش یوگا هم کمک بگیرید این حرکت به آوردن جریان خون به ناحیه تناسلی و در نتیجه رابطه جنسی بهتر کمک میکند.

 

√ برای بهبود رابطه جنسی حمام کردنتان را رمانتیک کنید
برای بهتر کردن زندگی جنسی میتوانید حمام کردنتان را آرامبخش و منحصر به فرد کنید. کافی است چند شمع در حمام روشن کنید یا اگر وان دارید آن را از  آب پر کنید و با همسرتان ساعتی را در آن بگذرانید. این کار را در جهت تغییر فضای جنسی انجام دهید نه اینکه انگیزه حمام کردن داشته باشید.

 

√ برای بهبود رابطه جنسی از سبزیجات استفاده کنید
کاروتنوئیدها میتواند به تقویت قوای جنسی و افزایش تستوسترون کمک کنند. به همین دلیل بهتر است از سبزیهای برگ سبز برای بهتر شدن رابطه جنسی تان استفاده کنید.

 

رابطه جنسی,بهتر شدن رابطه جنسی,راهکارهای بهبود رابطه جنسی

در صورت داشتن مشکلات جنسی از مشاوران جنسی کمک بگیرید

 

√ برای بهبود رابطه جنسی همسرتان را نوازش کنید
لمس و آغوش یا به اصطلاح معاشقه یکی از مهمترین مراحل داشتن رابطه جنسی است. بغل کردن میتواند تولید هورمون احساس خوب کند و همین میتواند مقدمه ای برای یک ارتباط زناشویی باشد.

 

√ برای بهبود رابطه جنسی داروهایتان را عوض کنید
اگر در حال حاضر دارویی مصرف میکنید که میل جنسیتان را کاهش میدهد، بهتر است با پزشک درباره تغییر این داروها صحبت کنید و جایگزینهای کم عارضه تری را استفاده کنید.

 

√ درباره رابطه جنسی تان حرف بزنید
روشهایی که پیش تر برای تحریک جنسی یکدیگر انجام میدادید شاید در حال حاضر کارساز نباشد و بهترین راه برای رسیدن به یک راه حل خوب صحبت کردن درباره رابطه جنسی است. ارتباط عاطفی میتواند اثر بزرگی بر روابط عاشقانه شما داشته باشد. وجود مشکلات مختلف میتواند راه را برای داشتن زندگی جنسی سالم ببندد.

 

√ برای بهبود رابطه جنسی کارهای هیجان انگیز انجام دهید
برای بهبود زندگی جنسی تان بهتر است با هم یک کار هیجان انگیز انجام دهید بروید سراغ نمایشگاه ها یا کنسرتهایی که در حال حاضر در حال اجراست یا کاری با هم انجام دهید که ضربان قلبتان حسابی بالا برود.

 

√ از مشاوران جنسی کمک بگیرید
در برخی مسائل جنسی موانع عمیقی بر سر راه زوجین وجود دارد که آنها را از عمل جنسی باز میدارد. به همین دلیل دخالت یک متخصص میتواند در بهبود اوضاع موثر باشد. 

منبع : niniban.com

 


ادامه مطلب...


نوع مطلب :
برچسب ها : ,
          
شنبه 18 ارديبهشت 1395

بسیاری از جوانان تصور می کنند:که زندگی مشترک وشرایط به وجود آمده در زمان ازدواج مانند شرایطی است که در زمان دوستی یا نامزدی بین دو طرف حاکم بوده است.و مقایسه بین این دو شرایط برای تعدادی از زوج ها باعث شده تا بدبینی خاصی نسبت به زندگی مشترک داشته باشند. در حالی که دنیای دوستی و نامزدی دنیای بسیار متقاوتی از زندگی مشترک می باشد.

 

دنیای دوستی دنیای رویاها و ایده آل هاست در حالی که زندگی مشترک دنیایی کاملا حقیقی و ملموس است . دنیایی که در آن خوبی ها و بدی ها در کنار یکدیگر است و تنها می توان با تلاش و کوشش و صبوری دنیای ایده آلی ساخت.دنیای دوستی سراسر شیرینی ، امید و شرایط مطلوب است.اینجا مرد مورد علاقه ات کاملا در اختیار توست .برای با تو بودن به اندازه کافی فرصت دارد تنها به تو می اندیشد و به همه خواسته هایت تن در می دهد.زن مورد علاقه ات به همان گونه است که تو می خواهی ، تنها به فکر توست و برای رضایت و خوشنودیت تلاش می کند.

 

دوستی

 

در زمان دوستی از گذشته خود به راحتی صحبت می کردی ، از همه خواسته هایت بی پرده سخن به میان می آوردی و احساس می کردی که گذشته و حالت از خودت می باشد.وآزاد هستی تا در انتخاب خود تجدید نظر کنی.همه چیز را عاشقانه می نگریستی و از کمی ها و کاستی ها به راحتی می گذشتی چون باور داشتی که باید این زندگی رویایی را شیرین نگاه داشت و برای شیرین بودن آن باید از عیب ها گذشت. اما همین که وارد زندگی مشترک می شوی شرایط کاملا تغییر می کند.اینجا دیگر صحبت از تحمل کردن است. اینجا صحبت از یک عمر زندگی است. اینجا خوبی و بدی، شیرینی و تلخی و زشتی ها و قشنگی ها در کنار همدیگر است.در دنیای دوستی محبوب تو خود را به شکلی ایده ال به تو ارایه می کرد اما در زندگی مشترک تو باید از او یاری ایده آل بسازی.

 

دنیای دوستی دنیای نیاز های عاطفی، و نیازهای غریضی است.در این دنیا برای رسیدن به خواسته هایت باید محبوب و مطلوب دوستدار خود باشی.اینجا رفع نیاز هایت در ردیف اول اولویت های زندگیت می باشد بنا براین خود را برای برآورده شدن نیاز های عاطفی یا دیگر نیاز های غریضی خود آماده می کنی.اما در زندگی مشترک با برآورده شدن این نیازها، مسائل دیگری در اولویت زندگی قرار می گیرند.ومردان براساس ساختار مغزی ونوع وظیفه ای که در طول تاریخ آفرینش بر عهده آنها گذاشته شده کار و موفقیت های اجتماعی خود را در راس همه امور قرار می دهند.اما زنان ایده آل ترین شرایط زندگی برای آنها زمانی بود که مرد مورد علاقه شان تنها به آنها فکر می کرد و هیچ چیز جز زن محبوب شان در اولویت کار آنان نبود.اما با ادامه زندگی و هویدا شدن نیاز های اساسی دیگر مرد، زنان از رابطه معشوقانه خود سر خورده شده و تصور می کنند که: محبت و عشق مرد مورد علاقه آنها کم رنگ شده است.بنا براین نسبت به همه روابط مشترک حساس شده که این حساسیت تصور سلطه طلبی و زیاده خواهی زنان را در افکار مردانپرورش می دهد.و این مسئله خود باعث می شود تا در برابر نیاز عاطفی و احساسی زنان واکنش های منفی از خود بروز دهند.اینجا یک رابطه ساده وعاطفی تبدیل به رابطه ای پیچیده و پر از شک و ظن می شود.که حل آنها تنها به دست روانکاوان متبحر انجام می پذیرد.

 

دوستی

 

بزرگترین اشتباه زنان در این مرحله از زندگی این است که به حساسیت های خود دامن بزنند.یا بین خود و محبوبشان فاصله ایجاد کنند. یا تصور کنند که اگر با مردی دیگر ازدواج می کردند عشقآنها همیشه پر رنگ و ثابت بود.در حالی که همه مردان برای آشنا شدن به روحیات زنان و تطبیق دادن روحیات خود با زنان مورد علاقه شان نیاز به کسب مهارت عشق ورزی دارند که این وظیفه اصلی هر زنی است که مرد مورد علاقه خود را درمهارت بیان احساسات درونی و عشق ورزی متبحر کند.او باید خود را به مرد مورد علاقه خود نزدیک تر کرده و به او بفهمانند که من یک زنم .من کانون عشق و عاطفه هستم .من دوست دارم وقتی با من زیر یک سقف هستی دنیای مردانه خود را فراموش کنی و چون من تو هم به یک کانون عشق و محبت تبدیل شوی. همچون زمانی که آرزوی با هم بودن را در سر می پروراندیم.محبت تو برای من تنها زمانی که نیاز جنسی داری برایم کافی نیست بلکه من باید دایم و پیوسته از تو انرژی محبت و عشق بگیرم تا بتوانم شاداب و با طراوت زندگی کنم.

 

زنان تصور نکنند که تنها با بیان یک بار این جملات و ظیفه آموزش مرد مورد علاقه خود را به پایان رسانده اند .بلکه این کار نیاز به پشتکار و به کار گرفتن فنون و جذابیت های زنانه است.چون مردان وظیفه مهارت عشق ورزی و بیان احساسات خود را فراموش می کنند چون این وظیفه اصلی آنها نیست و نیمکره مغز آنان که وظایف غیر احساسی و عاطفی را به عهده دارد بزرگتر از نیمکره مغزی است که وظیفه عاطفی و احساسی را به عهده دارد.در ضمن مردان موجودات تنوع طلبی هستند که اگر آنان را رها کنید زنی دیگر را همچون شما اسیر نیازهای عاطفی و جنسی خود می کنند.

 

در دنیای دوستی همه روابط عاشقانه و بی عیب و ایراد است اما در زندگی مشترک این عشق ها کم رنگ شده و عیب ها خود را نمایان می سازند.در این نوع زندگی باید از خرد و اندیشه کمک گرفت و به خود و محبوبمان بفهمانیم که هر انسانی دارای معایب و محاسنی است.و پیدا کردن فردی که فقط خوبی در او باشد محال است همانطور که خودم یا شما دارای نقاط ضعف و عیب هایی هستیم.نوع مطلب :
برچسب ها : ,
          
شنبه 18 ارديبهشت 1395

دلایل سرد شدن روابط جنسی, عوامل موثر در سرد شدن روابط جنسی,سرد شدن روابط همسران

دیدگاه‌های ایده‌آل‌گرایانه در زندگی زناشویی باعث سرد شدن روابط جنسی می شود

 

آشنایی با عوامل موثر در سرد شدن روابط جنسی
در خیابان زن و شوهرهایی را دیده‌اید که انگار با هم قهر هستند و با فاصله از هم راه می‌روند؟! گاهی آدم فکر می‌کند اینها هیچ نسبتی با هم ندارند؛ مگر زمانی که کمی گوش‌های‌تان را تیز کرده و به مکالمات‌شان توجه کنید! سرد شدن زندگی زناشویی در طول زمان که اصلی‌ترین دلیل آن عدم رضایت از رابطه جنسی است از مسائلی است که گریبان بسیاری از خانواده‌ها را گرفته است؛ موردی که همچنان اصلی‌ترین عامل طلاق زن و شوهرهاست.

 

دلایل اصلی سرد شدن روابط جنسی

یکی از دلایل اصلی سرد شدن روابط زناشویی کمال‌گرایی و القای آن در شبکه‌های مجازی و ماهواره است که حتی در مواردی منجر به جراحی‌های زیبایی می‌شود. رسانه‌های مختلف این باور را به وجود آورده‌اند که زندگی جنسی زن و مرد باید کمال‌گرایانه باشد و دوطرف یا بی‌نقص باشند یا برای رفع نقص‌های فیزیکی‌شان تلاش کنند. دکتر آذین، مشاور خانواده، متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سلامت جنسی در ادامه می‌گوید که دلایل سرد شدن رابطه جنسی در زندگی مشترک چیست.

 

- معیارهای جذابیت در روابط جنسی از کجا می آیند؟
در بحث حفظ شور و اشتیاق اولیه ازدواج که بخش مهمی از آن مربوط به جنبه‌های جنسی است باید گفت، بهتر است زوج‌ها مهارت‌هایی را بیاموزند تا از یکنواخت شدن روابط زناشویی‌شان جلوگیری کنند چون در نهایت نداشتن آگاهی صحیح نسبت به این مسائل به مرور باعث از بین رفتن طراوت زندگی مشترک و در نهایت سبب سرد شدن روابط جنسی شان می شود.

 

متاسفانه فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای و... که ساختار ذهنی مردم را تا حد زیادی شکل می‌دهند به خاطر ملاحظات اقتصادی همواره در حال القای نیازهایی در جامعه هستند؛ مثلا با مطرح کردن این موضوع که برخی از خصوصیات فیزیکی لازمه جذابیت جنسی در خانم‌ها و آقایان است به فکر فروش دارو و تجهیزاتی هستند که از نظر اقتصادی برای‌شان سودآور است. شکل‌گیری این ذهنیت به‌ویژه در جامعه‌ای که تفکر نقاد در آن چندان رشد پیدا نکرده، باعث می‌شود این توقع به وجود بیاید که هنگام انتخاب شریک زندگی و حتی در طول زندگی مشترک باید دیدگاهی کمال‌گرایانه در خصوص این جذابیت‌های جنسی وجود داشته باشد. 

 

دلایل سرد شدن روابط جنسی, عوامل موثر در سرد شدن روابط جنسی,سرد شدن روابط همسران

برای جلوگیری از سرد شدن روابط جنسی تان، انتظارات واقعی و درستی از همدیگر داشته باشد

 

- عدم تماس فیزیکی به سردن شدن روابط جنسی منجر می شود
کمال‌گرایی یکی از مواردی است که از طریق رسانه‌ها تقویت می‌شود؛ به همین خاطر اکثر افراد به دنبال بهترین خصوصیات فیزیکی و کارکرد جنسی هستند. همچنین از باورهای اشتباه دیگری که در بین مردم رایج شده این دیدگاه است که مفهوم رابطه جنسی فقط به شکل نزدیکی است. زوج‌ها باید بدانند که اصولا تعاملات جنسی ممکن است فقط به صورت کلامی و صحبت‌های عاشقانه‌ای باشد که زن و شوهر مدام باید به هم ابراز کنند. خود این ابراز عشق و علاقه مدلی از رابطه جنسی است. همچنین تماس فیزیکی و لمس، تنها مرحله زمینه‌سازی برای شروع رابطه جنسی نیست و خود به نوعی رفتار جنسی تلقی می‌شود.

 

گاهی به شوخی در جلسات مشاوره از زن و مرد می‌پرسم از کجا در خیابان متوجه می‌شوید دو نفر نامزد هستند یا زن و شوهر؟ پاسخ اغلب مردم این است که اگر خیلی نزدیک به هم و دست در دست هم قدم بزنند به این معناست که در ابتدای رابطه هستند و مدت زمان زیادی از آشنایی آنها نمی‌گذرد ؛ در غیر این صورت به احتمال زیاد زن و شوهر هستند! بنابراین تماس فیزیکی یک ارتباط جنسی محسوب می‌شود و نداشتن آن به مرور باعث سرد شدن روابط جنسی می شود.

 

- نداشتن حریم خصوصی و سرد شدن روابط جنسی 
از عوامل موثر در سرد شدن روابط جنسی نداشتن حریم خصوص است. در واقع معمولا رابطه جنسی به صورت نزدیکی نیاز به شرایط حداقلی مناسب به لحاظ حریم خصوصی، زمان و... دارد که ممکن است فراهم آمدن همه این شرایط در زندگی شلوغ امروزی چندان ساده نباشد و خود این مسئله باعث می‌شود کیفیت و کمیت رابطه ی جنسی زوج‌ها به‌تدریج دچار افت شود. چون زمان مناسب به وجود نمی‌آید، حریم خصوصی لازم ایجاد نمی‌شود و بسیاری مسائل دیگر که در نهایت باعث می‌شود تا زمانی که همه شرایط مهیا شود تعاملات جنسی کاملا کنار گذاشته شود!

 

- دیدگاه‌های ایده‌آل‌گرایانه باعث سرد شدن روابط جنسی می شود
در طول زندگی مشترک، زن و شوهر باید در رابطه با نیازها و توقعاتی که از رابطه جنسی دارند، یکدیگر را آگاه کنند؛ البته این توقعات باید واقعی باشد و نه کمال‌گرایانه. بسیاری از همین دیدگاه‌های ایده‌آل‌گرایانه منجر به جراحی‌های بی‌موردی می‌شود که این روزها رایج است. در نهایت هم با همه این تغییرات ممکن است افراد باز هم از شرایطی که دارند راضی نباشند.

 

در حفظ جذابیت، هم خانم و هم آقا باید بدانند که هیچ یک از دو نفر خودش یا دیگری را نباید با این فضای رسانه‌ای مقایسه کند. هیچ‌وقت کسی نمی‌تواند این ادعا را بکند که با فردی ازدواج می‌کند که از نظر داشتن خصوصیت‌های فیزیکی بهترین است؛ البته جذابیت باید وجود داشته باشد. بعد از جذابیت اولیه نیز صمیمیت و تعهد اخلاقی است که باعث می‌شود زندگی عاشقانه کماکان تداوم داشته باشد.

 

-سرد شدن روابط زناشویی به علت نداشتن رفتار جنسی مطلوب

برای اینکه طراوت زندگی زناشویی را حفظ کنید و از سرد شدن روابط جنسی تان جلوگیری کنید، توصیه می‌شود از الگوهای برانگیختگی جنسی مختلفی استفاده شود. آدم‌ها در زمینه رفتار جنسی هم مثل زمینه‌های مختلف، الگوهای رفتاری متفاوتی دارند؛ حتی مثل سبک‌های مختلف زندگی، سبک‌های مختلفی هم در تعاملات جنسی وجود دارد.

 

بعضی افراد دوست دارند با تعامل دوطرفه رابطه جنسی داشته باشند. پس در حین رابطه جنسی با گفتار و رفتار مختلف رابطه برقرار می‌کنند و بعضی دیگر ترجیح می‌دهند روی رفتار و تحریکاتی که از طرف مقابل دریافت می‌کنند، تمرکز داشته باشند. شناخت این تفاوت‌ها در نهایت به شما کمک می‌کند تا رفتار جنسی مطلوب‌تری را با شریک زندگی‌تان داشته باشید و از سرد شدن رابطه زناشویی تان جلوگیری کنید.

 

- ماهواره ها در سرد شدن روابط جنسی زوج ها مقصرند
شرط رابطه جنسی رضایت‌بخش این دیدگاه کمال‌گرایانه نیست و آدم‌ها هم اصولا در زندگی معمولی بنا نیست که همه خصوصیت‌های فیزیکی مطلوب را به صورت یک‌جا داشته باشند. ویژگی‌های جسمانی و شخصیتی آدم‌ها با هم متفاوت است اما آن چیزی که توسط رسانه‌ها تبلیغ می‌شود، معمولا نمایش تمام خصوصیات مثبت به صورت یک‌جاست که منجر به ایجاد دیدگاهی کمال‌گرایانه می‌شود. به این ترتیب بسیاری از افراد همواره نسبت به شرایط خود یا شریک زندگی‌شان احساسی ناخوشایند دارند که همین احساس ناخوشایند باعث سرد شدن روابط جنسی شان می شود.

 

جلوگیری از سرد شدن روابط جنسی, عوامل موثر در سرد شدن روابط جنسی,سرد شدن روابط همسران

یکی از دلایل سرد شدن روابط جنسی کمال‌گرایی و القای آن در شبکه‌های مجازی و ماهواره است

 

- هماهنگ نشدن با تغییرات همسر با گذشت زمان
زن و شوهر باید انتظارات منطقی و درستی از هم داشته باشند تا روابط جنسی شان سرد نشود. زوج‌ها نمی‌توانند توقع داشته باشند طی سال‌هایی که از ازدواج‌شان می‌گذرد شرایط زندگی‌شان دچار تغییرات نشود. گذر این سال‌ها به معنای این است که سن بالا رفته و کارکرد اجزای مختلف بدن دچار تغییراتی می‌شود که بعضا جدی و غیر قابل اجتناب است؛ مثل تغییراتی که در یک خانم باردار ممکن است در رابطه با فیزیک و تمایلات جنسی به وجود بیاید یا تغییرات هورمونی یا عروقی که در سنین بالاتر خودنمایی می‌کنند؛ بنابراین زن و شوهر در طول زندگی مشترک باید متناسب با تغییراتی که به صورت ظاهری و کارکردی برای هر دو طرف پیش می‌آید انتظاراتی منطقی از هم داشته باشند.

 

- سبک های جنسی یکسان و سرد شدن روابط جنسی
نمی‌توان گفت آدم‌ها الزاما باید از یکی از سبک‌های جنسی تبعیت کنند. دو طرف با وجودی که دو سبک مختلف دارند برای آنکه طراوت زندگی‌شان حفظ شود و از سرد شدن روابط جنسی شان جلوگیری کنند باید بتوانند از ترکیبی از این شرایط استفاده کنند؛ یعنی اگر فردی در حین روابط جنسی دوست دارد بر احساس و لذتی که می‌گیرد، تمرکز کند ولی همسرش ترجیح می‌دهد در روابط جنسی نقش فعال‌تری را بازی کند و تعامل بیشتری با هم داشته باشند حتما باید این سبک رفتاری را هم امتحان و تجربه کنند.

 

در روابط جنسی باید خواسته طرف مقابل هم تامین شود. مرد یا زنی که ترجیح می دهد همسرش در برانگیختگی جنسی نقش پررنگ‌تری داشته باشد باید به این مسئله واقف باشد که ممکن است سبک رفتار جنسی طرف مقابلش متفاوت باشد.

 

درواقع گاهی اوقات باید حواسش به برآورده شدن نیازهای همسرش باشد. تاکید می‌کنم روابط جنسی را باید از حالت کلیشه‌ای خارج کنید. روابط جنسی فقط به معنای نزدیکی نیست. رابطه می‌تواند از خیلی از بازیگوشی‌های جنسی شروع شود که ممکن است به نزدیکی ختم شود  یا نشود. بسیاری از زوج‌ها با روش‌های ساده‌ای می توانند این موارد را وارد تعاملات‌شان کنند؛ مثلا نامه‌ای در رابطه با خواسته جنسی‌شان برای همسرشان بنویسند یا سورپرایزهایی را در تعاملات جنسی خود برای دیگری تدارک ببینند و... . روش‌های مختلفی وجود دارد که در سکس‌تراپی می‌توان این موارد را به زوج‌ها آموزش داد.

منبع :

مجله زندگی ایده آل

bartarinha.ir

 


دانلود


خبرروزو فوری


مراغه خبرلری


فروشگاه اینترنتی


خدا
فروشگاه
فروش آنلاین
ورزشی
خرید پستی
دیجیتال
خرید بدون هزینه ارسال
آرایشی و بهداشتی
پزشکینوع مطلب :
برچسب ها : ,
          
شنبه 18 ارديبهشت 1395

احتلام,احتلام در خواب,احتلام چیست

اگر احتلام هر روز و يا هر دو روز يكبار اتفاق بيفتد غير طبيعي است

 

احتلام (خروج مایع منی در خواب)

احتلام از انواع انزال است و عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب.  اگر احتلام یا خروج مایع منی در خواب هر چهار روز يكبار براي شما پيش مي ‏آيد مساله‏ اي كاملا طبيعي است و جاي نگراني ندارد اما اگر احتلام هر روز و يا هر دو روز يكبار اتفاق بيفتد غير طبيعي است.

درباره احتلام در خواب چه می دانید؟

آیا در مورد احتلام یا همان خروج ناخواسته منی شبانه که با عنوان جنابت در شب معروف است اطلاعات کافی دارید؟ بحث احتلام برای بسیاری از افراد جالب توجه است. اکثر افراد در مورد خروج ناخواسته منی در خواب و یا احتلام اطلاعات زیادی ندارند ما در این قسمت شما را بطور کامل با احتلام آشنا می کنیم پس با ما همراه باشید.

 

احتلام چیست؟

احتلام از انواع انزال است و عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب.
در افراد مذکر سلولهای جنسی همواره ساخته می شوند، این کار توسط سلولهای مخصوصی در بیضه صورت می گیرد. اسپرم ها پس از ایجاد در لوله های مخصوصی در بیضه، بالغ و ذخیره می شوند، منتها ظرفیت این مجاری محدود است. به همین دلیل پس از مدتی محدود این لوله ها پر می شوند و باید تخلیه گردند.

 

در افراد متاهل با رابطه ی جنسی و انزال (خروج منی و اسپرم ها) این مجاری تخلیه می شوند و اسپرم سازی به صورت مستمر صورت می گیرد و با آمیزش توسط فرد تخلیه می شود. ولی در افراد مجرد که فعالیت جنسی ندارند این مجاری پر باقی می مانند و اصولا در برخی شبها در موقع خواب به صورت خود به خود و بدون اراده ی شخص تخلیه می شوند. این پدیده همان احتلام است.

 

احتلام یعنی چه,احتلام در خواب,احتلام چیست

احتلام عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب

 

دفعات احتلام در افراد مختلف متفاوت است
در واقع موقع احتلام به طور معمول شخص با دیدن رؤیاهای جنسی در خواب تحریک می شود و به طور خود به خود انزال رخ دهد و منی و اسپرم ها از او خارج می شود. فرکانس و دفعات احتلام در افراد مختلف و در سنین مختلف متفاوت است. حتی احتلام یا به عبارتی خروج مایع منی در شب در افراد متاهل هم می تواند رخ دهد. دفعات احتلام با توجه به تفکرات افراد به مسائل جنسی در زمان بیداری می تواند افزایش یابد. به دلیل برخی مسائل علمی بهتر است یک فرد متاهل اگر محتلم شد، بلافاصله پس از احتلام با همسر خود آمیزش نکند.

 

احتلام یک پدیده ی عادی در بدن است

احتلام به هیچ وجه یک بیماری نیست و یک پدیده ی عادی در بدن افراد بالغ مذکر و از نشانه های بلوغ است. متاسفانه برخی از خانواده های بی اطلاع، به پدیده احتلام در خواب به چشم یک بیماری نگاه می کنند که کاملا غلط است. همه ی آقایان وقتی به بلوغ جنسی  می رسند احتلام را تجربه می کنند.

 

متاسفانه به علت بی اطلاعی برخی از نوجوان ها از مسائل دینی و مذهبی، عده ای احتلام یا خروج ناخواسته مایع منی در خواب را گناه می پندارند که به هیچ عنوان صحیح نیست. اتفاقا یکی از نعمتهای خداوند به افراد مجرد همین احتلام است تا آنان که هنوز ازدواج نکرده اند ولی تحت فشار جنسی هستند، هر چند شب یک بار به طور غیر ارادی در خواب محتلم شوند تا از فشار جنسی آنان کاسته شود.

 

دفعات طبیعی و غیر طبیعی احتلام

احتلام اگر هر چهار روز يكبار براي شما پيش مي ‏آيد مساله‏ اي كاملا طبيعي است و جاي نگراني ندارد اما اگر احتلام یا خروج مایع منی در خواب هر روز و يا هر دو روز يكبار اتفاق بيفتد غير طبيعي است؛ ولي چنانچه گاهي چنين است باز طبيعي به نظر مي‏رسد زيرا تعداد دفعاتي هم كه فرد جنب مي شود بستگي به عوامل مختلفي دارد؛ از جمله وضعيت جسماني، مسائل ارثي، نوع تغذيه، نوع فعاليت ها، تحريكات محيطي و ... .

 

احتلام و خروج مایع منی,احتلام در خواب,احتلام چیست

احتلام اگر هر چهار روز يكبار براي شما پيش مي ‏آيد مساله‏ اي كاملا طبيعي است

 

عوامل موثر بر احتلام و راههای کاهش دفعات احتلام

با وجود این اگر احساس مي كنيد كه احتلام بيش از اندازه براي شما اتفاق مي افتد، با رعايت كردن راهكارهاي زير مي توانيد تعداد دفعات احتلام را كم كنيد: براي كنترل بايد توجه نماييد كه سه گروه عوامل در سيكل پديده احتلام مؤثرند:

1- عوامل سرشتي و ژنتيكي

2- عوامل محيطي

3- تغذيه 

 

1- عوامل سرشتي و ژنتيكي:  عوامل ژنتیکی موثر در پدیده احتلام در اختيار شما نيست و به توانايي هاي به ارث رسيده كه ميزان نياز جنسي را رقم مي زند بستگي دارد يعني سيكل تكرار احتلام از ناحيه عامل ژني وابسته به ميزان نياز جنسي فرد است.

 

2- عوامل محيطي: منظور از عوامل محيطي موثر بر احتلام آن دسته از ديدني ها، شنيدني ها و پديده هاي محيطي ديگر است كه نيازهاي جنسي فرد را برمي انگيزد. بسيار از اوقات ديدن صحنه هاي محرك موجب به اوج رسيدن توان جنسي و احتلام در خواب مي گردد. شايد شخصي كه با اين پديده هاي تحريك كننده برخورد مي كند مرتكب گناه نشود يعني نگاه طبيعي و عاري از آلودگي داشته باشد ولي آن پديده به صورت قهري اثر خود را بر سيستم زيستي گذارده و توان جنسي را افزايش مي دهد و آن را سريع غني ساخته و نيازمند تخليه مي نمايد و در نهایت احتلام در خواب بر ای فرد رخ دهد.

 

بنابراین فرد می تواند با حذف پديده هاي محرك از محيط زندگي خود ميزان نياز جنسي و توان جنسي را كاهش داده و به تبع آن سيكل تخليه و احتلام را به عقب بياندازد. بر همين اساس توصيه ما برای کاهش دفعات احتلام آن است كه از تمام عوامل محيطي تحريك كننده پرهيز كنيد و چشم از محرك هاي چشمي، گوشي و محرك هاي شنيداري بسته داريد تا ميزان تأثير اين عامل را كاهش دهيد.

 

3- تغذیه: سومین عامل موثر بر احتلام تغذيه است. اين عامل همانند عوامل محيطي عاملي ارادي است و تأثير قهري زيستي دارد و با مصرف غذاهاي پرانرژي و افزاينده توان جنسي، سيكل احتلام كوچك گشته و تكرار پذيري سريع و زده پيدا مي كند، لذا توصيه مي شود برای کاهش دفعات احتلام از غذاهايي كه به سطح توان جنسي تأثير مثبت دارد و آنها را افزايش مي دهد اجتناب كنيد. مانند پياز، تخم مرغ، ادويه هاي بسيار تند، غذاهاي پرچرب و مصرف نوشيندني در وسط غذا و گوشت قرمز و از طرف ديگر مصرف غذاهايي كه تأثير منفي بر احتلام دارند و توان جنسي را كاهش مي دهد بيشتر استفاده كنيد مانند سبزيجات، ماست و پنير كم چرب، گوشت دريايي و ...

 

احتلام,احتلام چیست,خوردن سبزیجات برای جلوگیری از احتلام

تغذیه بر احتلام موثر است و بهتر است برای کاهش دفعات احتلام سبزیجات زیاد مصرف شود

 

چند راهكار ساده برای جلوگیری از احتلام 
1- شبها دو ساعت قبل از خواب هيچ چيزي نخوريد، حتي مايعات
2- برای جلوگیری از احتلام محل خوابيدن شما گرم نباشد، سعي كنيد در جايي كه خنك است بخوابيد.

3- از روانداز سنگين و زيرانداز نرم استفاده نكنيد.

4- برای جلوگیری از احتلام از پوشيدن لباسهاي تنگ و چسبان بپرهيزيد.
5- سعي كنيد به هر وسيله نيمه شب از خواب بيدار شده و مثانه خود را تخليه كنيد.
6- مداومت به ورزش و استحمام با آب سرد نیز به کاهش احتلام در خواب کمک می کند.

 

دعايي جهت جلوگيري از احتلام
جهت جلوگيري از احتلام شما مي توانيد در مفاتيح الجنان دعايي را قبل از خواب بخوانيد (دعاي جلوگيري از احتلام: أَللهُمَّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الإِحْتِلامِ وَ مِنْ سُوءِ الأَحْلامِ وَ مِنْ أَنْ يَتَلاعَبَ بِيَ الشَّيْطانُ فِي الْيَقْظَهِ وَ الْمَنامِ ) مطمئنا اين دعاها در انسان تاثير گذاشته و در كنار راهكارهايي جهت كنترل احتلام مي تواند به شما كمك نمايد.

 

اما یک نکته ی دینی درباره احتلام و ارضای جنسی:

حتی اگر نماز هم نمی خوانید، غسل جنابت (پس از انزال و ارضای جنسی) را هرگز فراموش نکنید. غسل جنابت بسیار ساده است و باید پس از انزال و ارضای جنسی (چه با احتلام، چه با آمیزش جنسی و چه خودارضایی«که عمل کاملا اشتباهی است») انجام شود. برای آگاهی از آن می توانید به رساله مراجعه کنید. این غسل در زندگی شما و روحیه ی انسان  بسیار تاثیر گذار است.

 

گردآوری : بخش زناشویی بیتوته

 

سایت همسریابی شهرستان آذرشهر
همسریابی شهرستان اسكو
سایت همسریابی شهر اهر
سایت همسریابی شهر بستان آباد
شهر بناب
همسریابی شهر تبريز
سایت همسریابی شهرستان جلفا
همسریابی چاراويماق
سایت همسریابی شهر سراب
سایت همسریابی شهر شبستر
همسریابی شهرستان عجب شير
شهر كليبر
سایت همسریابی شهر مراغه
همسریابی شهر مرند
همسریابی شهرستان ملكان
سایت همسریابی ميانه
سایت همسریابی شهرستان ورزقان
همسریابی شهرستان هريس
سایت همسریابی هشترود
همسریابی شهر اروميه
همسریابی شهر اشنويه
سایت همسریابی شهرستان بوكان
سایت همسریابی شهرستان پيرانشهر
همسریابی شهرستان تكاب
سایت همسریابی شهرستان چالدران
سایت همسریابی شهرستان خوي
همسریابی شهرستان چايپاره
سایت همسریابی شهر سردشت
سایت همسریابی شهرستان سلماس
سایت همسریابی شهر شاهين دژ
همسریابی ماكو
سایت همسریابی شهر پلدشت
سایت همسریابی شهرستان شوط
همسریابی مهاباد
سایت همسریابی شهرستان مياندوآب
همسریابی شهرستان نقده
همسریابی اردبيل
شهرستان بيله سوار
سایت همسریابی شهرستان پارس آباد
سایت همسریابی خلخال
همسریابی شهرستان كوثر
سایت همسریابی گرمي
سایت همسریابی شهرستان مشگين شهر
شهر نمين
همسریابی شهرستان نير
سایت همسریابی شاهين شهر و ميمه
سایت همسریابی برخوار
سایت همسریابی تيران و كرون
سایت همسریابی شهر دهاقان
سایت همسریابی فريدن
سایت همسریابی فريدونشهر
سایت همسریابی شهر فلاورجان
همسریابی شهرستان كاشان
سایت همسریابی شهر گلپايگان
سایت همسریابی شهرستان لنجان
سایت همسریابی شهرستان مباركه
شهرستان نائين
همسریابی شهر نجف آباد
سایت همسریابی اردستان
سایت همسریابی شهر آران و بيدگل
سایت همسریابی اصفهان
سایت همسریابی شهرستان چادگان
شهر خميني شهر
سایت همسریابی خوانسار
همسریابی سميرم
سایت همسریابی شهرضا
سایت همسریابی شهر نطنز
همسریابی شهر آبدانان
همسریابی شهرستان ايلام
سایت همسریابی شهرستان ايوان
همسریابی شهرستان دره شهر
سایت همسریابی دهلران
همسریابی شهر شيروان وچرداول
شهرستان مهران
همسریابی شهر ملكشاهي
همسریابی بوشهر
همسریابی شهرستان تنگستان
همسریابی شهرستان دشتي
سایت همسریابی شهرستان دير
همسریابی شهر ديلم
سایت همسریابی شهرستان كنگان
همسریابی شهرستان گناوه
همسریابی شهرستان جم
سایت همسریابی دشتستان
همسریابی شهر اسلامشهر
سایت همسریابی شهر پاكدشت
سایت همسریابی تهران
همسریابی دماوند
همسریابی رباط كريم
سایت همسریابی ري
سایت همسریابی شهر ساوجبلاغ
شهر شميرانات
همسریابی شهريار
سایت همسریابی شهرستان فيروزكوه
سایت همسریابی شهرستان كرج
سایت همسریابی شهرستان نظرآباد
همسریابی شهرستان ورامين
سایت همسریابی شهر بروجن
سایت همسریابی شهرستان شهركرد
همسریابی كيار
همسریابی شهر فارسان
سایت همسریابی شهرستان كوهرنگ
سایت همسریابی اردل
سایت همسریابی لردگان
سایت همسریابی اسفراين
شهرستان بجنورد
همسریابی شهر جاجرم
سایت همسریابی شهر گرمه
همسریابی شهرستان شيروان
سایت همسریابی مانه و سملقان
همسریابی فاروج
سایت همسریابی شهر بردسكن
شهرستان تايباد
سایت همسریابی شهر تربت جام
سایت همسریابی شهرستان تربت حيدريه
همسریابی زاوه
سایت همسریابی شهر مه ولات
سایت همسریابی شهر چناران
همسریابی شهرستان خواف
شهرستان درگز
سایت همسریابی رشتخوار
سایت همسریابی سبزوار
همسریابی جغتاي
همسریابی شهرستان جوين
سایت همسریابی شهر سرخس
سایت همسریابی شهرستان فريمان
همسریابی شهر قوچان
شهرستان كاشمر
همسریابی شهر خليل آباد
سایت همسریابی شهر بجستان
سایت همسریابی شهر مشهد
سایت همسریابی شهرستان بينالود
همسریابی شهرستان كلات
سایت همسریابی شهر نيشابور
سایت همسریابی شهرستان تخت جلگه
همسریابی شهرستان گناباد
شهرستان بيرجند
سایت همسریابی شهرستان درميان
سایت همسریابی شهرستان سربيشه
سایت همسریابی شهرستان نهبندان
شهرستان قائنات
سایت همسریابی شهرستان سرايان
سایت همسریابی شهرستان فردوس
همسریابی شهرستان بشرويه
سایت همسریابی آبادان
سایت همسریابی شهر اميديه
همسریابی شهر انديمشك
سایت همسریابی اهواز
شهر ايذه
شهر باغ ملك
سایت همسریابی شهر بهبهان
سایت همسریابی شهر بندرماهشهر
سایت همسریابی شهرستان خرمشهر
همسریابی شهرستان دزفول
سایت همسریابی دشت آزادگان
همسریابی شهر هويزه
همسریابی شهرستان رامهرمز
همسریابی شهر هفتگل
سایت همسریابی شهر رامشير
سایت همسریابی شهر شادگان
همسریابی شوش
شهرستان شوشتر
سایت همسریابی گتوند
سایت همسریابی شهرستان مسجد سليمان
سایت همسریابی شهرستان انديكا
همسریابی شهرستان لالي
سایت همسریابی شهر هنديجان
همسریابی ابهر
سایت همسریابی شهر ايجرود
سایت همسریابی خدابنده
سایت همسریابی خرمدره
سایت همسریابی شهر زنجان
سایت همسریابی شهر طارم
همسریابی شهر ماه نشان
سایت همسریابی دامغان
سایت همسریابی شهرستان سمنان
همسریابی شهرستان مهدي شهر
سایت همسریابی شهر شاهرود
سایت همسریابی شهر گرمسار
همسریابی ايرانشهر
سایت همسریابی دلگان
همسریابی شهر چاه بهار
همسریابی كنارك
سایت همسریابی شهر خاش
سایت همسریابی زابل
سایت همسریابی شهر ميان كنگي
شهرستان زهك
سایت همسریابی شهر زاهدان
همسریابی سراوان
سایت همسریابی شهر سيب سوران
سایت همسریابی زابلي
سایت همسریابی سرباز
شهرستان نيك شهر
سایت همسریابی شهرستان اقليد
سایت همسریابی شهرستان قيروكارزين
سایت همسریابی شهر زرين دشت
سایت همسریابی داراب
همسریابی شهرستان خرم بيد
همسریابی شهر جهرم
سایت همسریابی شهرستان بوانات
همسریابی شهر لارستان
سایت همسریابی شهرستان پاسارگاد
سایت همسریابی شهرستان ممسني
همسریابی شهرستان آباده
سایت همسریابی شهر ارسنجان
همسریابی شهرستان استهبان
سایت همسریابی سپيدان
سایت همسریابی شهرستان شيراز
همسریابی شهرستان سروستان
سایت همسریابی فراشبند
سایت همسریابی فسا
همسریابی فيروز آباد
همسریابی شهر كازرون
همسریابی شهر خنج
سایت همسریابی شهرستان لامرد
سایت همسریابی شهر مهر
سایت همسریابی شهر مرودشت
همسریابی رستم
شهرستان ني ريز
سایت همسریابی شهرستان آبيك
سایت همسریابی شهرستان بوئين زهرا
همسریابی شهرستان تاكستان
سایت همسریابی شهر قزوين
شهرستان البرز
شهرستان قم
همسریابی بانه
سایت همسریابی بيجار
همسریابی شهرستان ديواندره
سایت همسریابی شهرستان سروآباد
همسریابی شهرستان سقز
همسریابی شهر سنندج
سایت همسریابی شهر قروه
سایت همسریابی دهگلان
همسریابی شهرستان كامياران
سایت همسریابی مريوان
سایت همسریابی شهرستان بافت
همسریابی شهرستان بردسير
سایت همسریابی شهر بم
همسریابی شهر ريگان
همسریابی شهرستان جيرفت
شهرستان رفسنجان
سایت همسریابی شهر راور
همسریابی زرند
همسریابی كوهبنان
سایت همسریابی شهر سيرجان
همسریابی شهر شهربابك
سایت همسریابی عنبرآباد
سایت همسریابی كرمان
همسریابی شهرستان كهنوج
همسریابی رودبار جنوب
سایت همسریابی شهرستان قلعه گنج
همسریابی شهرستان منوجان
همسریابی شهر اسلام آباد غرب
سایت همسریابی شهرستان دالاهو
سایت همسریابی شهرستان ثلاث باباجاني
همسریابی شهرستان جوانرود
همسریابی شهرستان روانسر
سایت همسریابی شهرستان سر پل ذهاب
سایت همسریابی شهرستان سنقر
سایت همسریابی صحنه
سایت همسریابی شهرستان قصر شيرين
همسریابی شهر كرمانشاه
سایت همسریابی شهرستان كنگاور
همسریابی شهر گيلانغرب
سایت همسریابی شهر هرسين
سایت همسریابی پاوه
سایت همسریابی شهر دنا
سایت همسریابی شهر بويراحمد
شهرستان كهگيلويه
همسریابی بهمئي
شهرستان گچساران
همسریابی شهرستان آزادشهر
شهرستان آق قلا
همسریابی بندر گز
سایت همسریابی شهر تركمن
سایت همسریابی شهرستان راميان
سایت همسریابی شهرستان علي آباد
همسریابی شهرستان كرد كوي
سایت همسریابی شهرستان كلاله
سایت همسریابی شهر مراوه تپه
سایت همسریابی شهرستان گرگان
شهرستان گنبد كاووس
همسریابی شهر مينو دشت
شهرستان آستارا
سایت همسریابی شهرستان آستانه اشرفيه
همسریابی شهر بندر انزلي
سایت همسریابی رشت
شهرستان رودبار
سایت همسریابی شهرستان سياهكل
همسریابی شفت
همسریابی صومعه سرا
شهرستان فومن
شهرستان طوالش
همسریابی لنگرود
همسریابی شهرستان لاهيجان
سایت همسریابی شهر ماسال
همسریابی شهرستان رضوانشهر
همسریابی املش
شهر رودسر
همسریابی شهرستان ازنا
سایت همسریابی اليگودرز
سایت همسریابی شهرستان بروجرد
سایت همسریابی شهر پلدختر
همسریابی شهر خرم آباد
سایت همسریابی شهر دوره
همسریابی شهرستان دورود
همسریابی دلفان
شهرستان سلسله
همسریابی شهرستان كوهدشت
همسریابی آمل
همسریابی شهرستان بابل
شهرستان بابلسر
سایت همسریابی شهرستان فريدونكنار
سایت همسریابی بهشهر
سایت همسریابی شهرستان گلوگاه
سایت همسریابی شهر تنكابن
سایت همسریابی شهرستان جويبار
سایت همسریابی چالوس
سایت همسریابی شهر رامسر
همسریابی شهرستان ساري
همسریابی شهر سواد كوه
همسریابی قائم شهر
سایت همسریابی شهرستان محمود آباد
همسریابی نكا
همسریابی شهرستان نور
شهرستان نوشهر
همسریابی شهرستان اراک
همسریابی شهرستان ساوه
سایت همسریابی شهرستان زرندیه
سایت همسریابی شهر شازند
سایت همسریابی خمین
سایت همسریابی شهرستان دلیجان
سایت همسریابی محلات
سایت همسریابی شهرستان آشتیان
سایت همسریابی شهر تفرش
همسریابی کمیجان
سایت همسریابی خنداب
همسریابی شهرستان جزیره ابوموسي
سایت همسریابی شهرستان بندرعباس
همسریابی شهر خمير
همسریابی شهرستان بستك
سایت همسریابی بندر لنگه
سایت همسریابی شهر پارسيان
سایت همسریابی جاسك
سایت همسریابی بشاگرد
سایت همسریابی شهر حاجي آباد
سایت همسریابی شهرستان رودان
سایت همسریابی شهرستان جزیره قشم
سایت همسریابی شهر ميناب
سایت همسریابی شهرستان سيريك
همسریابی شهرستان اسدآباد
سایت همسریابی بهار
سایت همسریابی شهرستان تويسركان
سایت همسریابی شهرستان رزن
همسریابی شهر كبودرآهنگ
سایت همسریابی شهرستان ملاير
همسریابی نهاوند
سایت همسریابی شهر همدان
همسریابی ابركوه
همسریابی شهرستان اردكان
همسریابی شهر بافق
سایت همسریابی شهرستان تفت
سایت همسریابی شهرستان خاتم
سایت همسریابی طبس
سایت همسریابی شهر صدوق
همسریابی شهرستان مهريز
همسریابی ميبد
سایت همسریابی شهر يزد
همسریابی شهرستان فردیس
سایت همسریابی شهر اشتهارد
همسریابی شهر طالقان
همسریابی نظرآباد
همسریابی شهرستان کرج
همسریابی شهرستان هشتنگرد
همسریابی شهرستان ساوجبلاغ
همسریابی شهر خداآفرین
همسریابی خمارلو
سایت همسریابی شهر قره آغاج
شهرستان سرعین
همسریابی شهرستان بوئین میاندشت
سایت همسریابی شهرستان خور و بیابانک
همسریابی شهر خور
سایت همسریابی شهر فریدن
سایت همسریابی شهر داران
همسریابی شهر بدره
شهرستان سیروان
سایت همسریابی لومار
سایت همسریابی شهرستان چرداول
سایت همسریابی شهرستان سرابله
سایت همسریابی شهرستان عسلویه
سایت همسریابی شهرستان قرچک
سایت همسریابی شهر پردیس
شهرستان شهر جدید پردیس
سایت همسریابی بهارستان
سایت همسریابی شهرستان گلستان و نسیم شهر
سایت همسریابی شهر پیشوا
سایت همسریابی قدس
سایت همسریابی شهر ملارد
همسریابی شهرستان بن
سایت همسریابی شهرستان سامان
همسریابی شهرستان زیرکوه
سایت همسریابی حاجی آباد
سایت همسریابی شهرستان خوسف
سایت همسریابی شهر داورزن
سایت همسریابی شهرستان فیروزه
سایت همسریابی شهر باخرز
شهرستان خوشاب
همسریابی شهرستان سلطان آباد
سایت همسریابی شهر راز
همسریابی شهر رازوجرگلان
سایت همسریابی شهر کارون
همسریابی کوت عبدالله
سایت همسریابی شهرستان حمیدیه
شهرستان آغاجاری
سایت همسریابی شهرستان باوی
همسریابی شهر ملاثانی
سایت همسریابی شهرستان سلطانیه
همسریابی شهر میامی
همسریابی شهرستان آرادان
شهر فنوج
سایت همسریابی هامون
سایت همسریابی شهرستان محمدآباد
همسریابی شهر نیمروز
همسریابی شهر ادیمی
سایت همسریابی شهر میرجاوه
سایت همسریابی شهرستان قصرقند
همسریابی هیرمند
سایت همسریابی دوست محمد
شهرستان کنارک
سایت همسریابی شهرستان مهرستان
شهر خرامه
همسریابی شهر گراش
سایت همسریابی شهرستان کوار
همسریابی شهرستان آوج
همسریابی شهر فاریاب
سایت همسریابی شهر ارزوئیه
سایت همسریابی شهر نرماشیر
سایت همسریابی شهرستان فهرج
همسریابی شهر رابر
سایت همسریابی شهرستان انار
سایت همسریابی شهر لنده
سایت همسریابی چرام
سایت همسریابی شهر باشت
سایت همسریابی گالیکش
همسریابی شهرستان گمیشان
سایت همسریابی شهرستان گمیشان تپه
سایت همسریابی شهرستان رومشکان
همسریابی چقابل
شهر سیمرغ
سایت همسریابی کیاکلا
شهرستان میاندورود
شهر سورک
همسریابی شهرستان عباس آباد
شهرستان فراهان
سایت همسریابی فرمهین
سایت همسریابی شهرستان فامنین
همسریابی بهاباد
سایت همسریابی شهر جزیره کیش
سایت همسریابی جزیره لاوان
همسریابی شهرستان جزیره هندورابی
سایت همسریابی جزیره شتور
سایت همسریابی شهر جزیره لارک
سایت همسریابی شهر جزیره هنگام
همسریابی جزیره تنب کوچک
سایت همسریابی جزیره سیری
سایت همسریابی شهرستان جزیره فرور بزرگ
سایت همسریابی شهر جزیزه خارکو
سایت همسریابی شهرستان جزیزه فارسی
سایت همسریابی شهرستان جزیزه خارک
سایت همسریابی جزیزه عباسک
سایت همسریابی پرند


دانلود


خبرروزو فوری


مراغه خبرلری


فروشگاه اینترنتی


خدا
فروشگاه
فروش آنلاین
ورزشی
خرید پستی
دیجیتال
خرید بدون هزینه ارسال
آرایشی و بهداشتی
پزشکینوع مطلب :
برچسب ها : ,
          
شنبه 18 ارديبهشت 1395

دهکده بايرام
سایت همسریابی روستای کندوجان
همسریابی روستای گمیچی
دهستان میرجانلو
سایت همسریابی دهکده نهار
دهکده عليجان
دهستان قره كوشن
روستای نوجه ده سادات
دهستان علی خلج
سایت همسریابی دهکده صور
سایت همسریابی سهلان
همسریابی دهستان گمانج سفلي
سایت همسریابی ورنق
سایت همسریابی دهستان ديزج ليلي خاني
همسریابی روستای سفيده خوان /اسپرج خوان
سایت همسریابی روستای ليوارجان
دهستان كردشت
همسریابی گوي داش
سایت همسریابی دهکده جارچي كندي كوه
همسریابی دهکده دبردان عليا
همسریابی روستای قزل اباد
همسریابی دهستان قمشلو
دهکده قوشقوان عليا
سایت همسریابی دهستان جليل اباد
سایت همسریابی روستای دوه ياتاقي /كورانلو
سایت همسریابی روستای صوفي احمد
همسریابی روستای قره گناي وسطي
سایت همسریابی روستای اغبلاغ كورانلو
همسریابی دهکده بابونه سفلي
سایت همسریابی روستای گل
دهکده اسبگران
سایت همسریابی روستای فرگوش
سایت همسریابی دهستان منقوطاي
دهستان مزرعه
همسریابی دهستان باغ وزير
سایت همسریابی دانالو
سایت همسریابی روستای آغچه اوبه
سایت همسریابی دهستان خانقاه سفلي
همسریابی روستای سراملو
سایت همسریابی دهستان شريق
سایت همسریابی دميرچي حدادان
سایت همسریابی روستای چاي كندي
سایت همسریابی گوزالان
همسریابی روستای قاطار
برای قوشچي
همسریابی دهکده ايل يوردي / شاه گلدي
سایت همسریابی دهکده يلي عليا
سایت همسریابی روستای بسطاملو
سایت همسریابی دهستان اوارسين
همسریابی روستای همدان
همسریابی روستای كوسالار
سایت همسریابی روستای لاريجان
همسریابی دهکده همنشين
همسریابی بويدوز
روستای مشدحسنلو
سایت همسریابی دهکده حاجي كرد
همسریابی دهکده آهق
همسریابی دهستان قلعه خالصه
سایت همسریابی دهکده داش بلاغ بازار / داش بلاغ
دهستان شيخ لرسفلي
همسریابی دهستان زمهرير
سایت همسریابی روستای انامق
همسریابی دهکده محبوب اباد
همسریابی دهستان بنايم
سایت همسریابی دهستان اغچه ديزج
همسریابی دهستان يولقنلوي جديد
سایت همسریابی دهستان لكلر
سایت همسریابی تورچي
سایت همسریابی دهکده قره خضر
دهستان آرپادره سي
سایت همسریابی روستای زرنق
همسریابی روستای الاتيمور
سایت همسریابی دهکده جيرانبلاغي
همسریابی دهستان ملاحاجي
سایت همسریابی روستای كوهسالارسفلي / كوسالارسفلي
همسریابی دهکده خورده بلاغ
سایت همسریابی روستای كليان
برای ايورق
سایت همسریابی النجارق /النجاليق
دهستان سوين
سایت همسریابی دهستان سيدمنصور
همسریابی دهستان سغندل
سایت همسریابی دهکده گل عنبر
همسریابی روستای زرين ركاب
همسریابی دهکده الوچه قشلاق
سایت همسریابی صومعه
دهکده نمرور
همسریابی دغدغان
دهستان سرند
همسریابی دهکده اغبلاغ حسن كندي / اغبلاغ
سایت همسریابی دهستان كله گرد
سایت همسریابی بيك كندي
سایت همسریابی تنه ده
دهستان داش التي
همسریابی درين سو
در گنج ابادعليا
همسریابی روستای يانوق
سایت همسریابی دهستان يلي درق عليا
همسریابی تولكان
سایت همسریابی دهستان كشتيبان
سایت همسریابی روستای تركمان
سایت همسریابی روستای ناي بين
برای گولان
سایت همسریابی دهکده ساعتلوي بيگلر
سایت همسریابی دهکده حيدرلوي بيگلر
سایت همسریابی دهستان ساري بيگلوي چراغ
سایت همسریابی دهستان موانا
سایت همسریابی دهستان نوي
همسریابی دهستان زيوه
سایت همسریابی باوان
سایت همسریابی روستای سيدان
سایت همسریابی دهکده بيمضرته
همسریابی دهستان اختتر
سایت همسریابی روستای حصار
سایت همسریابی ساري قميش
سایت همسریابی روستای اشنوزنگ
سایت همسریابی تماي
سایت همسریابی چاوشقلي
همسریابی دهکده قوروق
همسریابی بختياران
سایت همسریابی بيزنده
همسریابی دهکده اغبلاغ
همسریابی روستای ماه لازال
همسریابی المالو
همسریابی دهکده بيطوش
در توه
سایت همسریابی دهکده گردمرشك
سایت همسریابی دهستان سه وتال
سایت همسریابی دهکده ساوان جديد
سایت همسریابی روستای مامكاوه
همسریابی دهستان خان تختي
سایت همسریابی دهستان طومار اغاج
سایت همسریابی دهکده بلجك
سایت همسریابی دهستان دانالوي بزرگ
سایت همسریابی شيخ سلو
همسریابی مخور
همسریابی دوستعلي
سایت همسریابی دهکده گاپیس
دهستان دهبكر
دهکده قره تپه
سایت همسریابی اوچ تپه قلعه
دهکده داش تپه
سایت همسریابی دهستان کانیه سر
همسریابی دهکده باليقچي
همسریابی دهستان ديلان چي ارخي سفلي
همسریابی دهکده ميراباد
همسریابی دهستان شيخ احمد
همسریابی روستای قلعه جوق سبلان
برای قره لر
سایت همسریابی دهستان بنمارسبلان
همسریابی دهستان كريق
سایت همسریابی دميرچي خرابه سي
همسریابی روستای ال هاشم عليا
همسریابی دهکده کلستان علیا
همسریابی دهستان هريس
سایت همسریابی دهکده صاحب ديوان
سایت همسریابی روستای كوجنق
برای مازافا
همسریابی روستای لمبر
سایت همسریابی روستای ارباب كندي
سایت همسریابی دهکده ينگجه ملامحمدرضا
همسریابی دهکده علي بلاغي
سایت همسریابی دهکده كمال اباد
سایت همسریابی دهکده لاي بيد
سایت همسریابی دهکده اب پونه
سایت همسریابی حسن آباد عليا
همسریابی روستای قوهك
سایت همسریابی روستای بتليجه
همسریابی روستای بادجان اخوره
سایت همسریابی دره سيب
سایت همسریابی پلارت
همسریابی دهکده دارافشان
سایت همسریابی جوشقان استرك
سایت همسریابی روستای خزاق
همسریابی دهستان پنداس
سایت همسریابی ون
همسریابی دهکده اسفرنجان
برای نوگوران
همسریابی جوزدان
همسریابی روستای حيدراباد
سایت همسریابی دهکده دولت آباد
همسریابی دهستان مين اباد
سایت همسریابی دهستان علي ابادكوير
سایت همسریابی دهکده يزدلان
سایت همسریابی جوزدان
سایت همسریابی دهکده زوان
سایت همسریابی روستای جيلان اباد
همسریابی دهستان ايچي
سایت همسریابی روستای ابوالخير
همسریابی روستای گنج اباد
همسریابی دهستان مباركه
همسریابی دهکده انالوچه
سایت همسریابی روستای مشهدكاوه
روستای پرمه سفلي
سایت همسریابی دهکده خشكرود
سایت همسریابی دهستان ويست
برای باغستان پايين
دهستان متين اباد
سایت همسریابی دهستان ده آباد
سایت همسریابی روستای بانكت /شمشيراباد
سایت همسریابی روستای شهرک هزارافی
همسریابی روستای گله جار
همسریابی روستای خوران عليا
همسریابی دهکده عباس اباد
همسریابی دهستان اب چشمه
روستای بلتا
همسریابی دهستان برم پائين
سایت همسریابی دهستان سادات دالپري
همسریابی دهستان جوب درازميرزابيگي
سایت همسریابی روستای لرني عليا
دهستان تخم بلوط سفلی
همسریابی دهستان كره بند
همسریابی دهستان گورك خورشيدي
سایت همسریابی دهکده بالنگستان ( گلستان )
برای زبار
همسریابی دهستان عباسي
سایت همسریابی دهستان صيدي
سایت همسریابی دهستان دره بان
همسریابی دهکده پشتو
سایت همسریابی دهستان كلل
دهستان شلدان
سایت همسریابی روستای نظراقا
همسریابی عطيبه
همسریابی گلدشت
سایت همسریابی دهکده احمد اباد مستوفي
همسریابی روستای برغان
دهستان دنبلید
سایت همسریابی بادرود
همسریابی دهستان فرج آباد زيبا دشت
دهستان خالد آباد
سایت همسریابی دهستان اسلام اباد
دهکده اورگان
همسریابی روستای سولگان
سایت همسریابی دهستان نصيراباد
سایت همسریابی دهستان ايلبگي
سایت همسریابی دهستان جعفراباد
دهکده شهرك گل سفيد
سایت همسریابی دهستان دوپلان
سایت همسریابی دهکده چهراز
سایت همسریابی دهکده نالبندون
همسریابی دهکده دشتک
سایت همسریابی دهستان شيخ علي خان
سایت همسریابی دهستان تنگ كلوره
سایت همسریابی ابزير
سایت همسریابی روستای دلی سردشت
سایت همسریابی باغ انارميلاس
دهکده سندگان علیاء
سایت همسریابی دهستان قلعه مدرسه
سایت همسریابی قاسم خان
برای فرطان تازه
سایت همسریابی دهستان منجینی
همسریابی دهستان برج
سایت همسریابی دهستان سرخ قلعه كردها/كريم اباد سفلي
سایت همسریابی رئين
سایت همسریابی روستای باغ چق
سایت همسریابی دهستان لنگر
همسریابی بوياقلي
دهستان حاجي عبدالوهاب /حاجي رمضان
در اله ابادعليا
همسریابی دهکده امان اباد
همسریابی روستای قلعه حسن
سایت همسریابی دهستان گرماب
روستای قوري دربند
روستای تازه ياب
دهستان چشمه قربان شادی
همسریابی روستای چمن بيد
همسریابی دهستان توپچنار
سایت همسریابی دهکده كوشكي راجي
همسریابی شورسو
همسریابی دهکده شهرك كال ايماني
همسریابی روستای داليجان كردها
همسریابی دهکده كوران كرديه
همسریابی دهکده قلعه صفا
سایت همسریابی دهستان علي بيك
سایت همسریابی دهکده زمان آباد
سایت همسریابی دهکده جلال آباد
دهستان منج
سایت همسریابی دهکده كلاته خوني
دهستان تنگل مزار
سایت همسریابی دهستان يخك
همسریابی نغتو
سایت همسریابی دهکده كاريزكهندل
همسریابی روستای همت آباد
سایت همسریابی دهستان اسماعيل ا باد
همسریابی دهکده حاجي آباد
سایت همسریابی صنوبر
سایت همسریابی روستای صومعه
سایت همسریابی دهکده حاجي يار
سایت همسریابی دهستان براكوه
سایت همسریابی دهستان دشت
سایت همسریابی دهستان ده خطيب
دهستان ارگ
دهستان گورياب
همسریابی دهستان ارتيان
همسریابی روستای توزانلو
سایت همسریابی فيروزه
همسریابی جشن آباد
همسریابی دهستان برج قلعه
سایت همسریابی آهنگران
همسریابی روستای بهارستان
همسریابی دهستان كهنه
سایت همسریابی قلعه قصاب
سایت همسریابی صمد آباد
دهستان شورلق
سایت همسریابی دهکده قلعه نو فريمان
دهستان گلشيخ
سایت همسریابی روستای كته شمشير سفلي
دهکده زين آباد
همسریابی قرقي سفلي
همسریابی پاژ
سایت همسریابی دهستان خلق آبادسفلي
سایت همسریابی روستای پيوه ژن
سایت همسریابی سرغايه
همسریابی دهکده عارفي
سایت همسریابی دهکده عبداله آباد
سایت همسریابی آهوان
سایت همسریابی روستای نو سرا نو ميري
همسریابی دهکده اميراباد
سایت همسریابی روستای شور رود
سایت همسریابی دهستان گلقندشتي
سایت همسریابی روستای چاه سالار
در دلويي
سایت همسریابی روستای سقي
دهکده نوده مير محراب
همسریابی دهکده كلاته شهاب
سایت همسریابی دهستان زو صالح آباد
سایت همسریابی دهستان مزداب
سایت همسریابی نقنج
سایت همسریابی دهکده كلاته بجدي
سایت همسریابی فوداج / فوداچ
سایت همسریابی روستای گازار
همسریابی دهستان ورقنه
سایت همسریابی دهستان نوغاب افضل اباد
همسریابی دهستان زيرك
سایت همسریابی دهکده بزقوچ عليا/ بزقوچ بالا/
سایت همسریابی روستای خوشينه عليا
همسریابی روستای كوچ القار
همسریابی پيرود
همسریابی دهکده ماژان
همسریابی دهستان اكبراباد
همسریابی دهکده علي ابادزارعين
سایت همسریابی دهکده هندوالان
سایت همسریابی دهستان زيربراندود
سایت همسریابی دهکده مناوند
همسریابی دهکده دربلوند
همسریابی دهکده سفال بند
سایت همسریابی روستای زولسك
همسریابی روستای نوك
سایت همسریابی روستای كريم اباد
سایت همسریابی روستای شندمعصومه
سایت همسریابی روستای خواجه منجيكوه
سایت همسریابی دهستان لوله /كوه لوله
همسریابی گوند
دهکده چهارفرسخ
همسریابی بندانك /سيكورئ سفلي
سایت همسریابی روستای خسرواباد
روستای ماهاني
روستای تيغدرعليا
سایت همسریابی روستای گرماب
همسریابی روستای گزنوك
سایت همسریابی روستای كبودان
سایت همسریابی روستای شونگان
همسریابی روستای دوحصاران
همسریابی دهکده باداموك
همسریابی دهکده اصفاك
سایت همسریابی دهستان عشق اباد
سایت همسریابی دهستان باغ دهك
روستای صفر
همسریابی دهکده قلعه محمود
سایت همسریابی روستای محمد خان
همسریابی علی آباد
سایت همسریابی دهستان مگطوع
سایت همسریابی دهستان تل اسود
در طواهر
سایت همسریابی گبير سه
سایت همسریابی روستای پرچستان گورویی
همسریابی دهستان سرکان علیا
سایت همسریابی دهکده ککیه
همسریابی دهستان پسکره
سایت همسریابی روستای دولتاگ
همسریابی دهستان بن شوار
همسریابی دهکده تیغن علیا
همسریابی دهستان میداودوسطی
برای تيله كوهبي بي حليمه
دهستان سالار آباد
همسریابی روستای كلگه زار
سایت همسریابی دهکده جاته
همسریابی دهستان شهرک حمزه سیدالشهداء
سایت همسریابی عگله زویهد
همسریابی دهکده بوخامه سفلی
همسریابی دهکده شاوه
سایت همسریابی روستای رمیص
سایت همسریابی دهستان نهر مسیر
دهکده شیخ عیسی
سایت همسریابی دهستان سید صبحان
سایت همسریابی غشاء شر بول
همسریابی دهکده گیطش
سایت همسریابی محمد غضبان
همسریابی حسین مشلوش
سایت همسریابی دهکده خلف عزیز
همسریابی روستای هلام دو
همسریابی دهکده مگرنات 1
همسریابی دهکده شاه ابادسادات
همسریابی دهکده جیری سفلی
سایت همسریابی دهکده سویده
همسریابی دهستان کوسه لر
سایت همسریابی دهستان نظر قلي
سایت همسریابی دهکده سوله
سایت همسریابی دهکده نهاويس
همسریابی دهکده پابند
سایت همسریابی روستای باغ دره
دهکده پايين كوه
سایت همسریابی روستای محسن آباد
سایت همسریابی دهستان قره بوته
سایت همسریابی دهکده حصار
همسریابی روستای مشكين
سایت همسریابی دهکده گيلانكشه
سایت همسریابی روستای امير آباد
دهستان محمد آباد
همسریابی دهکده اهوانو
سایت همسریابی دهکده لاسجرد
همسریابی دهستان فولادمحله
سایت همسریابی روستای فند
سایت همسریابی دهکده ابتر
همسریابی دهستان شهردراز
سایت همسریابی دهستان کهنو
همسریابی چاه ميرك
دهکده صفرزهی
همسریابی دهکده اسلام اباد
سایت همسریابی دهکده گزمنزل
سایت همسریابی دهکده پسابندر
سایت همسریابی دهستان گبولان
دهستان كهير
سایت همسریابی روستای پي گل
سایت همسریابی دهستان ده رئيس
همسریابی دهستان نازيل
سایت همسریابی گل محمد بيك
سایت همسریابی دهکده ده فتح اله
سایت همسریابی تيموراباد
سایت همسریابی بهرام اباد
سایت همسریابی روستای لوتك
روستای مسافر کلاتر
همسریابی پلک حاج حیدی
سایت همسریابی دهکده ده يادگار
دهستان شیب گوره
سایت همسریابی روستای ده بديل
سایت همسریابی روستای زرداباد/زور اباد مينويي
همسریابی رستم آباد (شورشادي )
همسریابی دهستان دهان
سایت همسریابی روستای كهن ملا
همسریابی دهکده رحمت اباد
دهکده گلویی
سایت همسریابی دهکده گوردر
سایت همسریابی دستگرد
سایت همسریابی دهستان اورنگ
همسریابی چندوكان
دهستان گهجن
همسریابی دهکده دهيرك
سایت همسریابی دهکده کارچان
دهستان اله اباد
سایت همسریابی روستای چشمه رعنا
سایت همسریابی دهستان ده به
سایت همسریابی دهستان زين ابادسنگي
همسریابی روستای بهادران
سایت همسریابی دشت سلطان اباد
همسریابی روستای شهيداباد
سایت همسریابی دهستان جزه
همسریابی دهکده صغاده
دهستان خافتر
همسریابی دهستان غربي
سایت همسریابی دهستان باباعرب
سایت همسریابی دهکده هرمودمهرخوئي
سایت همسریابی دهکده علی اباد مرکزی
سایت همسریابی دهستان درز
همسریابی دهستان خلور
سایت همسریابی دهکده قلات
دهستان کلگاه علیا
سایت همسریابی دهکده تل ریزی عالیوند-نامشخص
همسریابی روستای بلوطك
همسریابی بيدكرز
سایت همسریابی دهدق
سایت همسریابی دهکده چنار
سایت همسریابی دهستان كوهنجان
همسریابی روستای درب قلعه
همسریابی روستای علي ابادشمس
سایت همسریابی خانه کت
دهستان محمداباد
دهکده ابراهیم اباد
همسریابی دهکده بهرغان
همسریابی دهکده چشمه تلخو
سایت همسریابی دهستان دودج
سایت همسریابی روستای اب پرده
همسریابی دهستان قصرقمشه
سایت همسریابی دهستان قلات
سایت همسریابی دهستان زره
سایت همسریابی دهستان برمشورسفلي
سایت همسریابی سنجانك
دهستان خانه زنيان
سایت همسریابی دهکده كره بس
سایت همسریابی روستای ابشور
همسریابی قوام اباد
همسریابی جهان اباد
سایت همسریابی دهکده اربابي عليا
دهستان بيدزرد
در فتح ابادده عرب
همسریابی دهکده اميرسالارعليا
همسریابی دهستان گنگ
سایت همسریابی دهستان كاسكان
سایت همسریابی دهستان اسلام اباد
سایت همسریابی دهستان دادين سفلي
سایت همسریابی شهباز خانی-نامشخص
سایت همسریابی دهکده ناو بندی
سایت همسریابی دهستان چاه چاورز
سایت همسریابی دهکده خره
سایت همسریابی دهستان عالی آباد
سایت همسریابی دهستان غیب الهی
همسریابی دهستان مزيجان
سایت همسریابی دهکده خوزی
سایت همسریابی شهرك طالقاني
همسریابی روستای فتح ابادسفلي
همسریابی دهکده گرم اباد
دهستان كناره
همسریابی دهکده مجداباد
سایت همسریابی شمس ابادتخت
همسریابی دهکده چمني
همسریابی روستای فتوح اباد
همسریابی دهکده احمد آباد
سایت همسریابی روستای علي آباد عليا
دهکده هرگان
دهکده چشمه عاشق
همسریابی دهستان رحيم آباد
سایت همسریابی حيدراباد
همسریابی ساغران عليا
دهکده ياستي بلاغ
سایت همسریابی دهستان بهشتيان
سایت همسریابی روستای منصور
دهستان مراداباد
سایت همسریابی روستای دستجرد
سایت همسریابی دهکده مشکین
سایت همسریابی دهکده انداق
همسریابی روستای يزده رود
همسریابی روستای سينك
همسریابی روستای كشمرز
همسریابی دهکده پناه آباد
سایت همسریابی دهکده قاسم اباد
همسریابی روستای ساج
همسریابی چوبيندر
سایت همسریابی گشنه رود
سایت همسریابی دهستان كلج
سایت همسریابی روستای يله گنبد
سایت همسریابی دهکده پيريوسفيان
همسریابی دهستان دهوج
سایت همسریابی روستای مشکان
همسریابی روستای چهار طاق
سایت همسریابی اسماعیل آباد
همسریابی دهستان مادون
سایت همسریابی دهستان باقر آباد
سایت همسریابی میح
سایت همسریابی دهستان باغ بالا
سایت همسریابی روستای حجت آباد
سایت همسریابی دهکده نظر آباد
سایت همسریابی روستای مهدی اباد اولیا ء
سایت همسریابی دهستان حسین اباد حیدر
همسریابی روستای الله آباد حاجی آباد
همسریابی دهستان رضوانیه
همسریابی دهستان حشرآباد
سایت همسریابی ابوذریه
سایت همسریابی روستای دشتکوچ علیا
همسریابی دهستان نبستان
دهکده کلدان دلفارد
همسریابی قنات سامان
دهکده شراب اباد
سایت همسریابی دهکده قربان آباد
سایت همسریابی روستای کنگری
همسریابی باغوئیه
سایت همسریابی روستای جواران
دهستان گزک
همسریابی روستای مربون
سایت همسریابی روستای شعیجره
همسریابی دهکده کاظم آباد
همسریابی کریم آباد
دهکده گسترئیه
سایت همسریابی روستای اشکور
سایت همسریابی دهکده نظام آباد
سایت همسریابی روستای پاقلي
سایت همسریابی دهستان مهتابی
همسریابی دهکده توکل آباد
سایت همسریابی دهکده حاجی آباد گرم
همسریابی دهستان کوش کلجک
سایت همسریابی اژدر باد
همسریابی روستای محمد اباد
همسریابی دهستان سالار آباد
سایت همسریابی دهکده حسن آباد
سایت همسریابی دهکده چاریگان وزیریها
سایت همسریابی روستای هور سرکندری
سایت همسریابی دهستان پاگدار
سایت همسریابی میری خانی
همسریابی دهکده کولگان
سایت همسریابی دهستان کلاتنگ چاه حسن
در رحمت آباد
سایت همسریابی چاه اموزی
سایت همسریابی دهندر
سایت همسریابی دهستان نهضت آباد
سایت همسریابی دهکده بارگاه نامحرم
سایت همسریابی دهستان مندرک
همسریابی میلگه سیاه سیاه
همسریابی دهکده معارفی
برای چشمه سفید
همسریابی ژالگه
همسریابی دهکده اذمه میران
همسریابی روستای بانیاران امیرحقمراد
سایت همسریابی دهستان توتشامی
سایت همسریابی دهستان رجبی
سایت همسریابی دهستان ظلمه سور
سایت همسریابی وانی سر
سایت همسریابی دهستان شاه گدار محمد
روستای دارتوت هوالی
سایت همسریابی دهکده شهرک حسن اباد
سایت همسریابی کانی شریف
روستای میرعزیز سالار
سایت همسریابی ناوه فره
سایت همسریابی دهستان چقا بالای سفلا
سایت همسریابی دهکده ورمقان
سایت همسریابی دهستان زاغان سفلی
همسریابی سرخم
سایت همسریابی دهکده سرباخله
سایت همسریابی مال امیری سفلی
سایت همسریابی دهستان ینگیجه
سایت همسریابی ارمنی جان
سایت همسریابی دهکده محمود آباد
سایت همسریابی روستای اسلام آباد
سایت همسریابی شیخ سرخ الدین سفلی
سایت همسریابی روستای چشمه پهن علیشاه
روستای بهرام وندی
برای حسن بقعه
همسریابی روستای چغا سعید
سایت همسریابی دهستان اسحق وند علیا
سایت همسریابی روستای دره بیان
همسریابی توت نده
همسریابی روستای بنستان سادات محمودي
سایت همسریابی دهکده مادوان عليا
سایت همسریابی روستای گنجه اي كهنه
همسریابی دهکده چنارستان سفلي
روستای كلايه سفلي
دهستان پادوك
دهستان عطا بهلکه
همسریابی دهستان یلمه خندان
سایت همسریابی دهستان قلعه توماچ لر
همسریابی روستای قلعه کمش دفه
همسریابی دهکده قرنجیک خواجه خان
سایت همسریابی روستای توماجلر چارقلی
سایت همسریابی دهستان مشو
دهکده شفیع آباد
همسریابی دهکده نوده کتول
سایت همسریابی افرا تخته
سایت همسریابی روستای الامن
سایت همسریابی نصرکان
سایت همسریابی دهکده گرجی محله
سایت همسریابی دهستان زابلی محله قره شور
همسریابی چقر شیر ملی
سایت همسریابی دهکده حسین فربد
سایت همسریابی دهستان حاجی بیک سفلی
همسریابی دهکده سوار بالا
روستای چشمه لی
همسریابی دهستان پلی علیا
روستای چنارلی
سایت همسریابی روستای چوپلانی
همسریابی دهستان ساری بخش
سایت همسریابی ده عبداله
همسریابی دهکده قلمی
سایت همسریابی دهستان حسین کرد
همسریابی دهکده پلنگر
همسریابی دهکده حسین آباد آخوندی
همسریابی دهکده خمبرآباد
سایت همسریابی دهکده پشل
سایت همسریابی دهستان محسن اباد
همسریابی كپورچال
همسریابی دهستان پلكو
سایت همسریابی دهستان کویخ
سایت همسریابی پیرکلای چای دوم
دهستان رفوه چاه
سایت همسریابی دهکده گيل پرده سر
همسریابی دهکده تورانسرا
سایت همسریابی روستای شكارسرا
سایت همسریابی دهکده زهنده
سایت همسریابی دهکده فخراباد
همسریابی روستای لاله گفشه
همسریابی دهکده پاچنار
سایت همسریابی روستای پارودبار
سایت همسریابی دهکده اشکجانپهلو
روستای پنابندان
سایت همسریابی دهکده ملك رود
همسریابی دهستان اسيابر
دهستان بيالوا
سایت همسریابی روستای جيرده پسيخان
دهستان كاظم اباد
همسریابی تانی محله
همسریابی دهکده كردمحله
برای لالم
سایت همسریابی دهکده كسما
همسریابی دهستان سياه تن
همسریابی دهکده سسمس
سایت همسریابی دهستان پشت مخ
سایت همسریابی ولد
سایت همسریابی دهستان رفتگي
سایت همسریابی دهستان سه سار
همسریابی دهکده سرابستان
سایت همسریابی روستای بوئين
سایت همسریابی دهستان حيدرالات
همسریابی دهکده چلونه سر
همسریابی دهستان خواجه گري
سایت همسریابی روستای سوراپشت
سایت همسریابی دهکده خليله سرا
سایت همسریابی روستای قلعه بين
همسریابی طالش محله
همسریابی روستای درياكنار
سایت همسریابی حاجي اباد
همسریابی صداپشته
همسریابی خانقاه بر
سایت همسریابی روستای كوچكام
سایت همسریابی روستای کرفسمحله
سایت همسریابی چيني جان
همسریابی دهستان روشن ابسربالا
همسریابی دهکده بالا محله قاسم آباد
همسریابی روستای قاسم آباد سفلي
سایت همسریابی روستای جنگسرا
همسریابی خشكلات
سایت همسریابی دهستان سوگوابر -نامشخص
سایت همسریابی شوئیل
همسریابی کندسر
سایت همسریابی روستای كيورزسفلي
همسریابی دهستان باوكي
سایت همسریابی روستای سرتپه (وركوه)
سایت همسریابی روستای روستای کاروانه
همسریابی طبخور
سایت همسریابی سراب محمودوند
همسریابی دهستان طاق پل
همسریابی دهستان دولتشاهي (روستاي آيت ا... كمالوند)
برای هفت چشمه کمالوند
دهکده رباطنمكي
سایت همسریابی روستای تنگ پنج
سایت همسریابی دهستان دستبزانو
دهکده ايستگاه چم سنگر
سایت همسریابی دهستان چرخستانه
سایت همسریابی دهستان رنگرزان سفلي
سایت همسریابی رازان
همسریابی كله ني
همسریابی دهکده ريخان
برای سراب ناوه کش-نامشخص
سایت همسریابی ملک آباد سماق
همسریابی دهستان حيدراباد
همسریابی دهستان پوش كشان
سایت همسریابی دهستان چراغ
سایت همسریابی روستای فرهاداباد
سایت همسریابی دهکده یار آباد میربگ
همسریابی روستای گلام بهري
سایت همسریابی دهکده دانه ميسي
برای كرم اباد
همسریابی دهستان فرهاداباد
سایت همسریابی دهستان درتنگ عليا
دهستان الماس اباد
همسریابی دهکده ربیع اباد
همسریابی دهستان سوری لکی ذق ذالیاب
سایت همسریابی دهستان شيراوند ناوه / ناوه شيراوند
دهکده سیاه چشمه-نامشخص
سایت همسریابی دهستان گلستانه
همسریابی صید رضا-نامشخص
سایت همسریابی ويسمه
سایت همسریابی دهکده سيف آباد
سایت همسریابی روستای قرمزين
سایت همسریابی خانقاه
سایت همسریابی دهستان قدمگاه
سایت همسریابی دهستان قلعه پسيجان
سایت همسریابی روغني
همسریابی قوش تپه
سایت همسریابی روستای گل زرد نهرميان (قلعه)
همسریابی دهکده امامزاده ورچه
همسریابی دهستان اسدآباد
روستای شهرميزان
سایت همسریابی روستای لكان
سایت همسریابی روستای وسقونقان
همسریابی دهستان زر
همسریابی روستای بهار
دهکده هستيجان
سایت همسریابی دهکده بازرجان
همسریابی دهستان وفس
سایت همسریابی روستای ركين
سایت همسریابی دهکده سناورد
همسریابی دهکده گوشه عليا
دهستان خانقاه عليا
همسریابی دهستان برتمب
همسریابی دهکده شهرکهنه
سایت همسریابی خورچاه
سایت همسریابی دهستان هماگ بالا
سایت همسریابی روستای بندرپل شرقی
سایت همسریابی ارابي
همسریابی دهکده دهنگ
سایت همسریابی دهکده كمشك
سایت همسریابی دهکده دژگان
سایت همسریابی روستای بستانه
سایت همسریابی دهستان ارمك
سایت همسریابی دهکده مغويه
سایت همسریابی روستای سردشت
همسریابی دهکده گنج
سایت همسریابی دهستان هاشم آباد
دهستان ده ماتون
سایت همسریابی دهستان پالور
سایت همسریابی دهستان كاني
سایت همسریابی روستای زيرانگ
سایت همسریابی روستای كولغ كاشي
همسریابی گروك
سایت همسریابی روستای تمبانو
سایت همسریابی دهکده راونگ
سایت همسریابی روستای گوسمند
سایت همسریابی دهستان چاه غربال
سایت همسریابی دهستان بندر
سایت همسریابی روستای زیارت بزرگ
روستای مهمانی
همسریابی دهستان کلاوی
سایت همسریابی بندر کوهستک
همسریابی دهکده سنگ سفید
همسریابی دهستان روباط زعفرانی
سایت همسریابی گنده جین
دهستان نور اباد سیمینه
سایت همسریابی دهستان ره آقاج
همسریابی دهستان دربند
همسریابی دهستان لتگاه
سایت همسریابی آقبلاغ
همسریابی دهکده دارانی سفلی
همسریابی دهستان امتلر
سایت همسریابی دهستان نور اباد
دهستان دولن
سایت همسریابی سراب
سایت همسریابی دهستان ده شاکر
دهستان دره میانه علیا
سایت همسریابی روستای ده چانه
همسریابی روستای دهمان
همسریابی دهستان بابا قاسم
روستای شریف اباد
سایت همسریابی روستای کهریز سلیم
همسریابی دهستان زرامین علیا
همسریابی عسگر آباد
سایت همسریابی روستای چناری
سایت همسریابی روستای حسین آباد
دهستان هیزج
همسریابی روستای مدوئیه
سایت همسریابی دهکده علی آباد
سایت همسریابی روستای دره شیر
دهکده طزرجان
همسریابی روستای مور
سایت همسریابی دهکده خود سفللی
سایت همسریابی روستای حاج محمد جعفر (نامشخص)
همسریابی روستای ربيع آباد
همسریابی محله بغل
برای دیزدان
دهستان منصوری
سایت همسریابی دهستان دشت آباد
همسریابی روستای هرابرجان
سایت همسریابی عبدالله آباد
همسریابی دهستان مزرعه بیده
سایت همسریابی دهستان حجت اباد


دانلود


خبرروزو فوری


مراغه خبرلری


فروشگاه اینترنتی


خدا
فروشگاه
فروش آنلاین
ورزشی
خرید پستی
دیجیتال
خرید بدون هزینه ارسال
آرایشی و بهداشتی
پزشکینوع مطلب :
برچسب ها : ,
          
شنبه 18 ارديبهشت 1395


صفحه قبل 1 صفحه بعد


عضویت سریع
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
کد امنیتی : *
خبرنامه
جعبه پیامجستجو
آمار وبلاگ
  • آنلاین : 1
  • بازدید امروز : 4
  • بازدید دیروز : 2
  • بازدید هفته گذشته : 6
  • بازدید ماه گذشته : 22
  • بازدید سال گذشته : 629
  • کل بازدید : 1411
  • کل مطالب : 6
  • نظرات : 0
  • رنک گوگل :
امکانات جانبی

همسریابی اخی جهان
سایت همسریابی دهستان دره
همسریابی سرین دیزج
سایت همسریابی دهستان زنداباد
همسریابی روستای کرگان قدیم
همسریابی روستای اسنجان
سایت همسریابی دهستان تازه كند
سایت همسریابی دهکده دوزال
سایت همسریابی روستای داشبلاغ پائين
سایت همسریابی دهستان گويجه قلعه
همسریابی دهستان شهنوازسفلي
همسریابی دهستان شهنوازوسطي
همسریابی روستای قره كند
سایت همسریابی دهستان قره گناي عليا
همسریابی روستای قوشچي
همسریابی قوشه گنبد
سایت همسریابی روستای مرداباد / قريق
سایت همسریابی دهستان ابرس
همسریابی دهستان ملك زاده
همسریابی دهستان امستجان
سایت همسریابی دهکده قبادلو
روستای كلي عليا
سایت همسریابی روستای فرهادلو
همسریابی دهستان چاي كندي
سایت همسریابی دهستان قوشه بلاغ
سایت همسریابی دهستان لمه درق
همسریابی روستای قوتورلار
در ايري بوجاق
سایت همسریابی تاتارسفلي
همسریابی مشدحسنلو
سایت همسریابی دهکده وايقان مقدس
همسریابی روستای سرگزه
سایت همسریابی روستای علي اباد
همسریابی روستای صومعه
همسریابی دهستان هريس
سایت همسریابی دهکده قره نازسفلي
سایت همسریابی دهکده اغچه ديزج
سایت همسریابی دهستان گلستان عليا/قاطرگوتورن عليا
برای مولوي عليا
همسریابی دهکده دولت اباد
سایت همسریابی ديده بان
همسریابی دهکده فارفار
همسریابی دهستان دميرچي
سایت همسریابی روستای ملاسراب
دهکده زمان اباد
روستای گلوجه اسلام
همسریابی اسلام اباد
برای گلوجه خالصه
روستای قالوجه
سایت همسریابی وردوق
سایت همسریابی دهستان همپا
سایت همسریابی کهبنان
سایت همسریابی روستای بلوكان
سایت همسریابی دهستان گاوينه رود
همسریابی روستای باغجغازعليا
همسریابی دهکده قوشه بلاغ
سایت همسریابی دهکده گورجيق
همسریابی دهکده ماوي
همسریابی دهکده ايشلق
همسریابی دهکده زنگ اباد
همسریابی دهستان علي اباد
برای گشايش
سایت همسریابی صيفار
سایت همسریابی دهکده كوراكش
سایت همسریابی جوشين
دهستان كوجان
سایت همسریابی دهستان سرند
سایت همسریابی دهستان مشيراباد
همسریابی روستای هيق
سایت همسریابی دهکده ارقنه
سایت همسریابی خراسانلو
سایت همسریابی روستای نخوداباد
همسریابی دهکده اجاق كندي
سایت همسریابی دهکده تازه كندقراجه قيه
همسریابی دهکده خطايلو
همسریابی دهکده ديزج تكيه
سایت همسریابی حصارحاجي لار
سایت همسریابی عسگرابادتپه
سایت همسریابی دهکده علي كان
طراحی: مای تم - قدرت گرفته از: سرویس وبلاگدهی ایران