تبلیغات اینترنتیclose
تغذیه بر احتلام موثر است و بهتر است برای کاهش دفعات احتلام سبزیجات زیاد مصرف شود
سایت همسریابی شیدایی - 275 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت
سایت همسریابی شیدایی - 275 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت
صفحه نخست       عضویت          ورود کاربران              تماس با ما            RSS
سرویس وبلاگدهی ایران سرویس وبلاگدهی ایران سرویس وبلاگدهی ایران سرویس وبلاگدهی ایران سرویس وبلاگدهی ایران
درباره وبلاگهمسریابی اخی جهان
سایت همسریابی دهستان دره
همسریابی سرین دیزج
سایت همسریابی دهستان زنداباد
همسریابی روستای کرگان قدیم
همسریابی روستای اسنجان
سایت همسریابی دهستان تازه كند
سایت همسریابی دهکده دوزال
سایت همسریابی روستای داشبلاغ پائين
سایت همسریابی دهستان گويجه قلعه
همسریابی دهستان شهنوازسفلي
همسریابی دهستان شهنوازوسطي
همسریابی روستای قره كند
سایت همسریابی دهستان قره گناي عليا
همسریابی روستای قوشچي
همسریابی قوشه گنبد
سایت همسریابی روستای مرداباد / قريق
سایت همسریابی دهستان ابرس
همسریابی دهستان ملك زاده
همسریابی دهستان امستجان
سایت همسریابی دهکده قبادلو
روستای كلي عليا
سایت همسریابی روستای فرهادلو
همسریابی دهستان چاي كندي
سایت همسریابی دهستان قوشه بلاغ
سایت همسریابی دهستان لمه درق
همسریابی روستای قوتورلار
در ايري بوجاق
سایت همسریابی تاتارسفلي
همسریابی مشدحسنلو
سایت همسریابی دهکده وايقان مقدس
همسریابی روستای سرگزه
سایت همسریابی روستای علي اباد
همسریابی روستای صومعه
همسریابی دهستان هريس
سایت همسریابی دهکده قره نازسفلي
سایت همسریابی دهکده اغچه ديزج
سایت همسریابی دهستان گلستان عليا/قاطرگوتورن عليا
برای مولوي عليا
همسریابی دهکده دولت اباد
سایت همسریابی ديده بان
همسریابی دهکده فارفار
همسریابی دهستان دميرچي
سایت همسریابی روستای ملاسراب
دهکده زمان اباد
روستای گلوجه اسلام
همسریابی اسلام اباد
برای گلوجه خالصه
روستای قالوجه
سایت همسریابی وردوق
سایت همسریابی دهستان همپا
سایت همسریابی کهبنان
سایت همسریابی روستای بلوكان
سایت همسریابی دهستان گاوينه رود
همسریابی روستای باغجغازعليا
همسریابی دهکده قوشه بلاغ
سایت همسریابی دهکده گورجيق
همسریابی دهکده ماوي
همسریابی دهکده ايشلق
همسریابی دهکده زنگ اباد
همسریابی دهستان علي اباد
برای گشايش
سایت همسریابی صيفار
سایت همسریابی دهکده كوراكش
سایت همسریابی جوشين
دهستان كوجان
سایت همسریابی دهستان سرند
سایت همسریابی دهستان مشيراباد
همسریابی روستای هيق
سایت همسریابی دهکده ارقنه
سایت همسریابی خراسانلو
سایت همسریابی روستای نخوداباد
همسریابی دهکده اجاق كندي
سایت همسریابی دهکده تازه كندقراجه قيه
همسریابی دهکده خطايلو
همسریابی دهکده ديزج تكيه
سایت همسریابی حصارحاجي لار
سایت همسریابی عسگرابادتپه
سایت همسریابی دهکده علي كان
روستای بلارغو
همسریابی دهکده حماملار
سایت همسریابی دهکده پر
همسریابی دهستان ديزج
دهستان نوي
دهکده منصوراباد
سایت همسریابی دهستان پيرانجوق
سایت همسریابی دهکده سيدان
سایت همسریابی روستای كاني گل ( ارمني بلاغي )
روستای سراب رحيم خان
همسریابی دهکده قیزقپان
همسریابی دهکده يلقون اغاج
سایت همسریابی روستای كوتان عليا
سایت همسریابی دهستان قوجه
سایت همسریابی دهستان قلدره عليا
سایت همسریابی دهستان انگورود
سایت همسریابی امين اباد
روستای بابانظر
سایت همسریابی دهکده ديزج جمشيدخان
همسریابی دهستان قوروق
همسریابی روستای قشلاق
همسریابی روستای بولاماج
سایت همسریابی دهکده نوايي
سایت همسریابی زاويه ( زيوه )
دهکده حبش سفلي
برای کامل اباد
سایت همسریابی روستای بريسو
سایت همسریابی دهکده ديوالان
سایت همسریابی پاراستان
سایت همسریابی دهستان كوچمشك
دهستان هدر
همسریابی دهستان حبشي
همسریابی دهکده اشنك
سایت همسریابی دهستان حصار
سایت همسریابی دهستان حسنلو
برای هاچه سو
سایت همسریابی طومار اغاج
همسریابی قزل داغ عجم
سایت همسریابی روستای ذاكرلو
سایت همسریابی روستای مخور
سایت همسریابی دهکده خطائی
سایت همسریابی دهستان قره قشلاق
سایت همسریابی دهکده قالوي زندان
سایت همسریابی روستای حسن اباد
همسریابی دهکده ارمناك سفلي
سایت همسریابی دهستان رسول اباد
سایت همسریابی دهستان قزقلعه
همسریابی دهکده داش تپه
سایت همسریابی دهستان قپچاق
سایت همسریابی دهستان فسندوز
سایت همسریابی روستای دشت قوره
همسریابی دهکده پيرالقير
سایت همسریابی دهکده شام اسبي
همسریابی روستای جمادي
همسریابی روستای كلخوران ويند
سایت همسریابی دهستان كنزق
روستای ارديموسي
همسریابی روستای اولتان
سایت همسریابی روستای علي اباد
همسریابی دهکده لنبر
همسریابی دهکده لکوان
دهکده پرچين سفلي
همسریابی دهستان خنجر
سایت همسریابی دهکده سلمان كندي
همسریابی دهستان موئیل
سایت همسریابی دهستان قانلوبلاغ
سایت همسریابی قره قيه
دهستان علي بلاغي
سایت همسریابی روستای دگرماندرق
سایت همسریابی دهستان علي اباد
سایت همسریابی نسيم آباد
سایت همسریابی دره بيد
سایت همسریابی روستای گنهران
سایت همسریابی دهستان همگين
سایت همسریابی دهکده قود جانك
سایت همسریابی دهستان مصير
سایت همسریابی روستای قلعه امير
سایت همسریابی دهستان دره
همسریابی دهستان ساديان مرق
همسریابی دهکده قزاان
سایت همسریابی نيوان سوق
سایت همسریابی روستای كليشادرخ
دهستان زمان اباد
سایت همسریابی روستای كليشاد رخ
همسریابی دهکده بروزاد
سایت همسریابی فرخي
همسریابی روستای تلك اباد
سایت همسریابی ازيران
سایت همسریابی دهستان كروه
همسریابی روستای ازوار
سایت همسریابی دهستان كندلان
سایت همسریابی دهکده زردنجان
همسریابی فيروزاباد قصاب
سایت همسریابی روستای سيچي
همسریابی جشوقان
سایت همسریابی دهستان پرمه سفلي
سایت همسریابی روستای حيدراباد
سایت همسریابی بيده
سایت همسریابی روستای سولار
سایت همسریابی دهکده قصرچم
سایت همسریابی مقصودبيك
سایت همسریابی شهرك هزاراني
همسریابی دهستان چشمه كبود
سایت همسریابی شهرك نبوت
دهکده عباس اباد
همسریابی دهستان برافتاب بي
همسریابی دهستان سراب کلان
همسریابی چم داربلوط/داربلوط
سایت همسریابی جزيره شيف
همسریابی روستای گورك خورشيدي
برای سهموي جنوبي
سایت همسریابی روستای هنگدان
سایت همسریابی دهکده كلل
همسریابی چاه خاني
همسریابی دهستان رودفارياب
سایت همسریابی دهستان تلخ اب
سایت همسریابی پشت پر
همسریابی دهکده دهرودعليا
برای جورد
همسریابی روستای انجم آباد
همسریابی عرب آباد كوه
سایت همسریابی روستای ايپك
سایت همسریابی دهستان طارندپایین
سایت همسریابی علی آباد زواره بید
سایت همسریابی خاورزمین
سایت همسریابی دهستان اقبلاغ
دهستان دوراهان
برای نواباد
سایت همسریابی دهکده پيربلوط
روستای چم چنگ
همسریابی سوادجان
دهستان وانان
همسریابی دهستان سواد جان
سایت همسریابی دهستان مرغملك
همسریابی روستای زوردجان
سایت همسریابی دهستان شهرك ميهه
روستای دزک علیا
روستای ده نوعليا
همسریابی ميلاس
سایت همسریابی دهکده گوشه
دهستان سندجان سفلي
همسریابی روستای چشمه خاني
در كلاته سنجر
همسریابی روستای كلاته مميش
همسریابی مهدی اباد
روستای فيروزيه
همسریابی دهکده محمودي
همسریابی دهستان كلاته بزرگ
سایت همسریابی چهل حصار
سایت همسریابی نقي اباد
سایت همسریابی كريم ابادعليا
همسریابی دهکده بام
برای مترانلو
سایت همسریابی چهارخروار
همسریابی بوياقلي
در گوي نيك
سایت همسریابی دهستان تنگه راز
همسریابی دهکده كلاته سهراب
سایت همسریابی روستای ايزمان بالا
سایت همسریابی روستای جودر / چودر
همسریابی غميطه
سایت همسریابی روستای چشمه طبري
سایت همسریابی دهستان بيدك
سایت همسریابی دهکده كلاته فيروزه
دهستان شيراباد
همسریابی دهستان چوكانلو
همسریابی دهکده گوگلي /كوكلي
سایت همسریابی شناقي عليا
سایت همسریابی دهستان چورچوري
سایت همسریابی دهستان چورچوری
همسریابی دهستان بهكده رضوي /شاه اباد
همسریابی دهکده دركش
دهستان توپچنار
دهکده كلاته چنار
دهستان اسلام اباد
سایت همسریابی كلاته فتح اله
سایت همسریابی روستای يموق
همسریابی روستای قزلر قلعه
سایت همسریابی دهستان اميراباد
دهستان جلال آباد
سایت همسریابی دهستان عبدل آباد
سایت همسریابی دهکده ركن آباد
دهکده ارزنچه سفلي
همسریابی روستای كوه آباد
دهکده كمر سبز
سایت همسریابی قلعه نوشاملو
سایت همسریابی دهکده استجرود
دهکده موسي آباد
همسریابی ملك آباد
همسریابی روستای رحمت آباد
همسریابی دهستان چشمه ازاد
همسریابی روستای چشمه گل
سایت همسریابی دهکده فيض اباد
سایت همسریابی دهکده حسين اباد
سایت همسریابی روستای خورشبر
سایت همسریابی دهکده خوشدره
سایت همسریابی گلستان
سایت همسریابی دهکده خلط آباد نوسازي
سایت همسریابی دهستان نصر آباد
دهستان رحمانقلي
سایت همسریابی زنيدانلو سفلي
همسریابی دهستان زرغري
سایت همسریابی روستای قادر آباد
همسریابی دهستان فاردق
دهکده عيسي آباد
همسریابی دهستان سعد اباد
سایت همسریابی دهکده گراو
همسریابی خليل آباد
سایت همسریابی روستای خسرو شير
دهستان قوش عظيم
همسریابی دهکده تپه مير احمد
سایت همسریابی دهکده شوراب
همسریابی دهستان كلاته خداداد
سایت همسریابی دهستان بغبغو
سایت همسریابی دهستان حسن آباد صوفي
همسریابی روستای فيض آباد
دهکده نهسك
دهستان طراز خاكي
همسریابی دهستان ناي
همسریابی دهستان فرگ
همسریابی دهکده تنورجه
همسریابی مطر آباد
همسریابی روستای صلح آباد
سایت همسریابی دهستان مارانديز
سایت همسریابی خلق آبادسفلي
همسریابی دهکده كال زركش
همسریابی روستای سلطان اباد نمك
سایت همسریابی دهکده حميد آباد
همسریابی ده حلاج
سایت همسریابی فیض آباد گراب
سایت همسریابی باغش
سایت همسریابی چناران
همسریابی روستای حسين ابادي بلو
همسریابی روستای ريگي
سایت همسریابی كلاته حسن آباد
سایت همسریابی روستای عزيز آباد
همسریابی دهستان رضويه
سایت همسریابی گلون اباد
سایت همسریابی روستای ميرزگ
دهستان مرك
سایت همسریابی روستای القار
همسریابی ميناخون
سایت همسریابی تقي اباد
سایت همسریابی دهستان گيو
برای ماژان
سایت همسریابی سرچاه عماري
سایت همسریابی سلمي/ سلمه
همسریابی دهستان علي اباد/علي ابادسرچاه
همسریابی روستای نوغاب
سایت همسریابی دهکده گاويج
سایت همسریابی دهستان زارگز
سایت همسریابی دهکده مشوكي
همسریابی دهکده لانو
سایت همسریابی دهکده زولسك
همسریابی روستای بشگز
سایت همسریابی روستای درويش اباد
همسریابی دهستان كلاته سليمان/ كلات سليمان
سایت همسریابی دهکده سياه خونيك
همسریابی قدمگاه
سایت همسریابی دهستان دهسلم
همسریابی دهکده گزان
همسریابی دهکده حاجي ابادنوغاب /نوغاب حاجي اباد
سایت همسریابی دهکده خونيك تجن
همسریابی سارجين
همسریابی روستای حسين اباد
همسریابی دهکده چاه زرد/ حاجي ابادحقداد
همسریابی روستای دارج سفلي
سایت همسریابی دهستان گمنج
برای دوست ابادبالا
سایت همسریابی دهکده استندجديد
همسریابی بركوك
سایت همسریابی دهستان جينان
سایت همسریابی گزنشك
سایت همسریابی دهستان دوحصاران
همسریابی روستای كريمو
دهکده گستج
همسریابی دهستان فتح اباد
سایت همسریابی روستای حسين اباد
سایت همسریابی روستای چاه نو
دهستان سیحان
همسریابی روستای البو حمید -نامشخص
سایت همسریابی اسلام آباد سويسه
همسریابی غزاليه كوچك
سایت همسریابی دهستان ابوبقال
سایت همسریابی دهکده كعبده
همسریابی دهستان مشرفه بزرگ
سایت همسریابی دامغه بزرگ
سایت همسریابی دهکده كوت سيد عنايت
سایت همسریابی روستای کهباد 2
همسریابی روستای چشمه شیرین
سایت همسریابی دهکده طلاورد
سایت همسریابی روستای چیت انبه
سایت همسریابی روستای گرگر
سایت همسریابی امیرالمومنین ع
روستای گاومیر
سایت همسریابی روستای حاجی آباد
سایت همسریابی دهکده ثمره دو
سایت همسریابی دهکده عبدلیه
سایت همسریابی دهستان بیت عاشورا
سایت همسریابی دهکده صراخیه
سایت همسریابی روستای شاوردی
همسریابی مزرعه 1
دهستان زبید ربات
سایت همسریابی روستای گراب
همسریابی دهستان بنه عظيم
دهستان غانم
سایت همسریابی دهکده مجريه
سایت همسریابی دهکده عبدالسيد
سایت همسریابی دهکده ابوغلام
سایت همسریابی دهکده شوکل حاجی وند
سایت همسریابی جعفر آباد
همسریابی دهکده مافگه
همسریابی دهستان حسین آباد
دهستان دهملا بزرگ
همسریابی روستای كينه ورس
سایت همسریابی دهکده بوئين
سایت همسریابی دهستان قانلي
همسریابی دهستان داشلوجه
سایت همسریابی دهکده قره محمد
سایت همسریابی دهستان باشقشلاق
سایت همسریابی ارقين بلاغ
روستای زرند
سایت همسریابی روستای وصع
دهستان ملالر
سایت همسریابی دهستان قزل تپه علیقلی
همسریابی دهکده يامچي
همسریابی روستای آقبلاغ حومه
سایت همسریابی دهستان شكورچي
همسریابی دهکده قره تپه
دهستان هارون آباد عليا
سایت همسریابی دهستان جياء
همسریابی روستای جز لا
سایت همسریابی روستای رزه بند
سایت همسریابی دهستان تخته يورد
دهکده پري
همسریابی دهستان خورجهان
همسریابی دهستان كلاته ملا
در دهملا
سایت همسریابی روستای راهنجان
همسریابی روستای دزيان
همسریابی روستای فيروز آباد پايين
سایت همسریابی مليجان بالا
همسریابی روستای كوركلكيان
دهستان قادر آباد مورتان
دهکده نوكجوب
روستای ملك اباد
در سرتختي شاه اباد
سایت همسریابی دهستان چاه شور یک
همسریابی دهستان عوركي بزرگ عليا
همسریابی دهکده یعقوب زهی
سایت همسریابی دهکده عبدک زهی
همسریابی دهستان سند نو رمحمد
سایت همسریابی دهکده پتار
همسریابی دهکده نوبنديان پائين
سایت همسریابی روستای چراغ اباد
دهکده جهلیان
همسریابی دهستان گبولان
سایت همسریابی روستای مارندگان
سایت همسریابی سهراب اباد
سایت همسریابی روستای ولان
سایت همسریابی دهکده چاه کمال
همسریابی دهکده كرباسك
سایت همسریابی دهکده ده بامري
همسریابی دهکده ده غلامعلي
سایت همسریابی پيران
سایت همسریابی دهکده خراشادی
همسریابی روستای ده بزي عليا(بذر خالص )
سایت همسریابی ده نورمحمددشتي
همسریابی دهستان كيخا
همسریابی دهکده شهرك بزرگ
سایت همسریابی سارانی
همسریابی روستای دهنور سردار
همسریابی روستای ده جنگيخون
سایت همسریابی دهکده سیاسر
روستای ده صفدرميربيك
همسریابی حسین اباد چشمه
همسریابی دهکده حسين اباد چاه رحمان
سایت همسریابی دهکده زنگيان
همسریابی دهستان ناهوك
سایت همسریابی روستای سولان
سایت همسریابی وشکانچان
دهستان بید لد
سایت همسریابی دهستان شوریتگ
دهکده گران
سایت همسریابی دهکده کافه بلوچی
سایت همسریابی دهکده ندریتی
سایت همسریابی دنوکان کوشوک
سایت همسریابی دهستان سنگ چارك
سایت همسریابی كريم اباد
سایت همسریابی دهستان محمداباد
همسریابی دهستان تادوان
دهکده كرفت
همسریابی كاكون
سایت همسریابی دهکده محموداباد
همسریابی روستای براك
سایت همسریابی زروان
همسریابی دهستان مارمه
همسریابی دهکده كاريان
سایت همسریابی روستای چم گل
روستای قلعه پيرو
سایت همسریابی روستای جوزارجاويد
برای گر فهلیان
سایت همسریابی كوهنجان
سایت همسریابی دهستان جمال اباد
روستای جوزكنگري
همسریابی روستای كوشك مولا
برای ماه فيروزان
سایت همسریابی دهستان نيلگونك
سایت همسریابی دهکده قلعه نو
سایت همسریابی بنگر
همسریابی دهستان كوهك
سایت همسریابی دهستان ابشور
سایت همسریابی دهستان خيرابادتوللي
سایت همسریابی دهکده دهداري
همسریابی دهکده دشت شاهرضا
سایت همسریابی دهستان قلعه كهنه كوار
سایت همسریابی مظفري
سایت همسریابی دهستان مهارلو کهنه
همسریابی روستای خوشاب
سایت همسریابی دهکده سرتل دولت آباد
سایت همسریابی روزبدان
روستای مهرنجان
سایت همسریابی كاسكان
دهکده گلستان
سایت همسریابی روستای بنه سيدمحمدرضا
سایت همسریابی روستای بناف
سایت همسریابی روستای امامزاده پيرابوالحسن
همسریابی دهکده لشگون
سایت همسریابی روستای چاهنو سفلی
همسریابی دهکده دهنو علامردشت
سایت همسریابی دهکده چاه سرگاهي
سایت همسریابی دهستان شهرك طالقاني
سایت همسریابی دهستان قرخلو
همسریابی دهکده گله زن
دهکده جونكي
روستای راهنويه
همسریابی روستای عباس اباد
سایت همسریابی روستای خرم مكان
همسریابی دهکده کربلای محمد حسینی
همسریابی دهکده خواجه يهود
دهکده پالنگري نو
روستای پهون
برای كوشكك
سایت همسریابی جلال آباد

آمار کاربران
آرشيو وبلاگ
برچسبها

احتلام,احتلام در خواب,احتلام چیست

اگر احتلام هر روز و يا هر دو روز يكبار اتفاق بيفتد غير طبيعي است

 

احتلام (خروج مایع منی در خواب)

احتلام از انواع انزال است و عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب.  اگر احتلام یا خروج مایع منی در خواب هر چهار روز يكبار براي شما پيش مي ‏آيد مساله‏ اي كاملا طبيعي است و جاي نگراني ندارد اما اگر احتلام هر روز و يا هر دو روز يكبار اتفاق بيفتد غير طبيعي است.

درباره احتلام در خواب چه می دانید؟

آیا در مورد احتلام یا همان خروج ناخواسته منی شبانه که با عنوان جنابت در شب معروف است اطلاعات کافی دارید؟ بحث احتلام برای بسیاری از افراد جالب توجه است. اکثر افراد در مورد خروج ناخواسته منی در خواب و یا احتلام اطلاعات زیادی ندارند ما در این قسمت شما را بطور کامل با احتلام آشنا می کنیم پس با ما همراه باشید.

 

احتلام چیست؟

احتلام از انواع انزال است و عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب.
در افراد مذکر سلولهای جنسی همواره ساخته می شوند، این کار توسط سلولهای مخصوصی در بیضه صورت می گیرد. اسپرم ها پس از ایجاد در لوله های مخصوصی در بیضه، بالغ و ذخیره می شوند، منتها ظرفیت این مجاری محدود است. به همین دلیل پس از مدتی محدود این لوله ها پر می شوند و باید تخلیه گردند.

 

در افراد متاهل با رابطه ی جنسی و انزال (خروج منی و اسپرم ها) این مجاری تخلیه می شوند و اسپرم سازی به صورت مستمر صورت می گیرد و با آمیزش توسط فرد تخلیه می شود. ولی در افراد مجرد که فعالیت جنسی ندارند این مجاری پر باقی می مانند و اصولا در برخی شبها در موقع خواب به صورت خود به خود و بدون اراده ی شخص تخلیه می شوند. این پدیده همان احتلام است.

 

احتلام یعنی چه,احتلام در خواب,احتلام چیست

احتلام عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب

 

دفعات احتلام در افراد مختلف متفاوت است
در واقع موقع احتلام به طور معمول شخص با دیدن رؤیاهای جنسی در خواب تحریک می شود و به طور خود به خود انزال رخ دهد و منی و اسپرم ها از او خارج می شود. فرکانس و دفعات احتلام در افراد مختلف و در سنین مختلف متفاوت است. حتی احتلام یا به عبارتی خروج مایع منی در شب در افراد متاهل هم می تواند رخ دهد. دفعات احتلام با توجه به تفکرات افراد به مسائل جنسی در زمان بیداری می تواند افزایش یابد. به دلیل برخی مسائل علمی بهتر است یک فرد متاهل اگر محتلم شد، بلافاصله پس از احتلام با همسر خود آمیزش نکند.

 

احتلام یک پدیده ی عادی در بدن است

احتلام به هیچ وجه یک بیماری نیست و یک پدیده ی عادی در بدن افراد بالغ مذکر و از نشانه های بلوغ است. متاسفانه برخی از خانواده های بی اطلاع، به پدیده احتلام در خواب به چشم یک بیماری نگاه می کنند که کاملا غلط است. همه ی آقایان وقتی به بلوغ جنسی  می رسند احتلام را تجربه می کنند.

 

متاسفانه به علت بی اطلاعی برخی از نوجوان ها از مسائل دینی و مذهبی، عده ای احتلام یا خروج ناخواسته مایع منی در خواب را گناه می پندارند که به هیچ عنوان صحیح نیست. اتفاقا یکی از نعمتهای خداوند به افراد مجرد همین احتلام است تا آنان که هنوز ازدواج نکرده اند ولی تحت فشار جنسی هستند، هر چند شب یک بار به طور غیر ارادی در خواب محتلم شوند تا از فشار جنسی آنان کاسته شود.

 

دفعات طبیعی و غیر طبیعی احتلام

احتلام اگر هر چهار روز يكبار براي شما پيش مي ‏آيد مساله‏ اي كاملا طبيعي است و جاي نگراني ندارد اما اگر احتلام یا خروج مایع منی در خواب هر روز و يا هر دو روز يكبار اتفاق بيفتد غير طبيعي است؛ ولي چنانچه گاهي چنين است باز طبيعي به نظر مي‏رسد زيرا تعداد دفعاتي هم كه فرد جنب مي شود بستگي به عوامل مختلفي دارد؛ از جمله وضعيت جسماني، مسائل ارثي، نوع تغذيه، نوع فعاليت ها، تحريكات محيطي و ... .

 

احتلام و خروج مایع منی,احتلام در خواب,احتلام چیست

احتلام اگر هر چهار روز يكبار براي شما پيش مي ‏آيد مساله‏ اي كاملا طبيعي است

 

عوامل موثر بر احتلام و راههای کاهش دفعات احتلام

با وجود این اگر احساس مي كنيد كه احتلام بيش از اندازه براي شما اتفاق مي افتد، با رعايت كردن راهكارهاي زير مي توانيد تعداد دفعات احتلام را كم كنيد: براي كنترل بايد توجه نماييد كه سه گروه عوامل در سيكل پديده احتلام مؤثرند:

1- عوامل سرشتي و ژنتيكي

2- عوامل محيطي

3- تغذيه 

 

1- عوامل سرشتي و ژنتيكي:  عوامل ژنتیکی موثر در پدیده احتلام در اختيار شما نيست و به توانايي هاي به ارث رسيده كه ميزان نياز جنسي را رقم مي زند بستگي دارد يعني سيكل تكرار احتلام از ناحيه عامل ژني وابسته به ميزان نياز جنسي فرد است.

 

2- عوامل محيطي: منظور از عوامل محيطي موثر بر احتلام آن دسته از ديدني ها، شنيدني ها و پديده هاي محيطي ديگر است كه نيازهاي جنسي فرد را برمي انگيزد. بسيار از اوقات ديدن صحنه هاي محرك موجب به اوج رسيدن توان جنسي و احتلام در خواب مي گردد. شايد شخصي كه با اين پديده هاي تحريك كننده برخورد مي كند مرتكب گناه نشود يعني نگاه طبيعي و عاري از آلودگي داشته باشد ولي آن پديده به صورت قهري اثر خود را بر سيستم زيستي گذارده و توان جنسي را افزايش مي دهد و آن را سريع غني ساخته و نيازمند تخليه مي نمايد و در نهایت احتلام در خواب بر ای فرد رخ دهد.

 

بنابراین فرد می تواند با حذف پديده هاي محرك از محيط زندگي خود ميزان نياز جنسي و توان جنسي را كاهش داده و به تبع آن سيكل تخليه و احتلام را به عقب بياندازد. بر همين اساس توصيه ما برای کاهش دفعات احتلام آن است كه از تمام عوامل محيطي تحريك كننده پرهيز كنيد و چشم از محرك هاي چشمي، گوشي و محرك هاي شنيداري بسته داريد تا ميزان تأثير اين عامل را كاهش دهيد.

 

3- تغذیه: سومین عامل موثر بر احتلام تغذيه است. اين عامل همانند عوامل محيطي عاملي ارادي است و تأثير قهري زيستي دارد و با مصرف غذاهاي پرانرژي و افزاينده توان جنسي، سيكل احتلام كوچك گشته و تكرار پذيري سريع و زده پيدا مي كند، لذا توصيه مي شود برای کاهش دفعات احتلام از غذاهايي كه به سطح توان جنسي تأثير مثبت دارد و آنها را افزايش مي دهد اجتناب كنيد. مانند پياز، تخم مرغ، ادويه هاي بسيار تند، غذاهاي پرچرب و مصرف نوشيندني در وسط غذا و گوشت قرمز و از طرف ديگر مصرف غذاهايي كه تأثير منفي بر احتلام دارند و توان جنسي را كاهش مي دهد بيشتر استفاده كنيد مانند سبزيجات، ماست و پنير كم چرب، گوشت دريايي و ...

 

احتلام,احتلام چیست,خوردن سبزیجات برای جلوگیری از احتلام

تغذیه بر احتلام موثر است و بهتر است برای کاهش دفعات احتلام سبزیجات زیاد مصرف شود

 

چند راهكار ساده برای جلوگیری از احتلام 
1- شبها دو ساعت قبل از خواب هيچ چيزي نخوريد، حتي مايعات
2- برای جلوگیری از احتلام محل خوابيدن شما گرم نباشد، سعي كنيد در جايي كه خنك است بخوابيد.

3- از روانداز سنگين و زيرانداز نرم استفاده نكنيد.

4- برای جلوگیری از احتلام از پوشيدن لباسهاي تنگ و چسبان بپرهيزيد.
5- سعي كنيد به هر وسيله نيمه شب از خواب بيدار شده و مثانه خود را تخليه كنيد.
6- مداومت به ورزش و استحمام با آب سرد نیز به کاهش احتلام در خواب کمک می کند.

 

دعايي جهت جلوگيري از احتلام
جهت جلوگيري از احتلام شما مي توانيد در مفاتيح الجنان دعايي را قبل از خواب بخوانيد (دعاي جلوگيري از احتلام: أَللهُمَّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الإِحْتِلامِ وَ مِنْ سُوءِ الأَحْلامِ وَ مِنْ أَنْ يَتَلاعَبَ بِيَ الشَّيْطانُ فِي الْيَقْظَهِ وَ الْمَنامِ ) مطمئنا اين دعاها در انسان تاثير گذاشته و در كنار راهكارهايي جهت كنترل احتلام مي تواند به شما كمك نمايد.

 

اما یک نکته ی دینی درباره احتلام و ارضای جنسی:

حتی اگر نماز هم نمی خوانید، غسل جنابت (پس از انزال و ارضای جنسی) را هرگز فراموش نکنید. غسل جنابت بسیار ساده است و باید پس از انزال و ارضای جنسی (چه با احتلام، چه با آمیزش جنسی و چه خودارضایی«که عمل کاملا اشتباهی است») انجام شود. برای آگاهی از آن می توانید به رساله مراجعه کنید. این غسل در زندگی شما و روحیه ی انسان  بسیار تاثیر گذار است.

 

گردآوری : بخش زناشویی بیتوته

 

سایت همسریابی شهرستان آذرشهر
همسریابی شهرستان اسكو
سایت همسریابی شهر اهر
سایت همسریابی شهر بستان آباد
شهر بناب
همسریابی شهر تبريز
سایت همسریابی شهرستان جلفا
همسریابی چاراويماق
سایت همسریابی شهر سراب
سایت همسریابی شهر شبستر
همسریابی شهرستان عجب شير
شهر كليبر
سایت همسریابی شهر مراغه
همسریابی شهر مرند
همسریابی شهرستان ملكان
سایت همسریابی ميانه
سایت همسریابی شهرستان ورزقان
همسریابی شهرستان هريس
سایت همسریابی هشترود
همسریابی شهر اروميه
همسریابی شهر اشنويه
سایت همسریابی شهرستان بوكان
سایت همسریابی شهرستان پيرانشهر
همسریابی شهرستان تكاب
سایت همسریابی شهرستان چالدران
سایت همسریابی شهرستان خوي
همسریابی شهرستان چايپاره
سایت همسریابی شهر سردشت
سایت همسریابی شهرستان سلماس
سایت همسریابی شهر شاهين دژ
همسریابی ماكو
سایت همسریابی شهر پلدشت
سایت همسریابی شهرستان شوط
همسریابی مهاباد
سایت همسریابی شهرستان مياندوآب
همسریابی شهرستان نقده
همسریابی اردبيل
شهرستان بيله سوار
سایت همسریابی شهرستان پارس آباد
سایت همسریابی خلخال
همسریابی شهرستان كوثر
سایت همسریابی گرمي
سایت همسریابی شهرستان مشگين شهر
شهر نمين
همسریابی شهرستان نير
سایت همسریابی شاهين شهر و ميمه
سایت همسریابی برخوار
سایت همسریابی تيران و كرون
سایت همسریابی شهر دهاقان
سایت همسریابی فريدن
سایت همسریابی فريدونشهر
سایت همسریابی شهر فلاورجان
همسریابی شهرستان كاشان
سایت همسریابی شهر گلپايگان
سایت همسریابی شهرستان لنجان
سایت همسریابی شهرستان مباركه
شهرستان نائين
همسریابی شهر نجف آباد
سایت همسریابی اردستان
سایت همسریابی شهر آران و بيدگل
سایت همسریابی اصفهان
سایت همسریابی شهرستان چادگان
شهر خميني شهر
سایت همسریابی خوانسار
همسریابی سميرم
سایت همسریابی شهرضا
سایت همسریابی شهر نطنز
همسریابی شهر آبدانان
همسریابی شهرستان ايلام
سایت همسریابی شهرستان ايوان
همسریابی شهرستان دره شهر
سایت همسریابی دهلران
همسریابی شهر شيروان وچرداول
شهرستان مهران
همسریابی شهر ملكشاهي
همسریابی بوشهر
همسریابی شهرستان تنگستان
همسریابی شهرستان دشتي
سایت همسریابی شهرستان دير
همسریابی شهر ديلم
سایت همسریابی شهرستان كنگان
همسریابی شهرستان گناوه
همسریابی شهرستان جم
سایت همسریابی دشتستان
همسریابی شهر اسلامشهر
سایت همسریابی شهر پاكدشت
سایت همسریابی تهران
همسریابی دماوند
همسریابی رباط كريم
سایت همسریابی ري
سایت همسریابی شهر ساوجبلاغ
شهر شميرانات
همسریابی شهريار
سایت همسریابی شهرستان فيروزكوه
سایت همسریابی شهرستان كرج
سایت همسریابی شهرستان نظرآباد
همسریابی شهرستان ورامين
سایت همسریابی شهر بروجن
سایت همسریابی شهرستان شهركرد
همسریابی كيار
همسریابی شهر فارسان
سایت همسریابی شهرستان كوهرنگ
سایت همسریابی اردل
سایت همسریابی لردگان
سایت همسریابی اسفراين
شهرستان بجنورد
همسریابی شهر جاجرم
سایت همسریابی شهر گرمه
همسریابی شهرستان شيروان
سایت همسریابی مانه و سملقان
همسریابی فاروج
سایت همسریابی شهر بردسكن
شهرستان تايباد
سایت همسریابی شهر تربت جام
سایت همسریابی شهرستان تربت حيدريه
همسریابی زاوه
سایت همسریابی شهر مه ولات
سایت همسریابی شهر چناران
همسریابی شهرستان خواف
شهرستان درگز
سایت همسریابی رشتخوار
سایت همسریابی سبزوار
همسریابی جغتاي
همسریابی شهرستان جوين
سایت همسریابی شهر سرخس
سایت همسریابی شهرستان فريمان
همسریابی شهر قوچان
شهرستان كاشمر
همسریابی شهر خليل آباد
سایت همسریابی شهر بجستان
سایت همسریابی شهر مشهد
سایت همسریابی شهرستان بينالود
همسریابی شهرستان كلات
سایت همسریابی شهر نيشابور
سایت همسریابی شهرستان تخت جلگه
همسریابی شهرستان گناباد
شهرستان بيرجند
سایت همسریابی شهرستان درميان
سایت همسریابی شهرستان سربيشه
سایت همسریابی شهرستان نهبندان
شهرستان قائنات
سایت همسریابی شهرستان سرايان
سایت همسریابی شهرستان فردوس
همسریابی شهرستان بشرويه
سایت همسریابی آبادان
سایت همسریابی شهر اميديه
همسریابی شهر انديمشك
سایت همسریابی اهواز
شهر ايذه
شهر باغ ملك
سایت همسریابی شهر بهبهان
سایت همسریابی شهر بندرماهشهر
سایت همسریابی شهرستان خرمشهر
همسریابی شهرستان دزفول
سایت همسریابی دشت آزادگان
همسریابی شهر هويزه
همسریابی شهرستان رامهرمز
همسریابی شهر هفتگل
سایت همسریابی شهر رامشير
سایت همسریابی شهر شادگان
همسریابی شوش
شهرستان شوشتر
سایت همسریابی گتوند
سایت همسریابی شهرستان مسجد سليمان
سایت همسریابی شهرستان انديكا
همسریابی شهرستان لالي
سایت همسریابی شهر هنديجان
همسریابی ابهر
سایت همسریابی شهر ايجرود
سایت همسریابی خدابنده
سایت همسریابی خرمدره
سایت همسریابی شهر زنجان
سایت همسریابی شهر طارم
همسریابی شهر ماه نشان
سایت همسریابی دامغان
سایت همسریابی شهرستان سمنان
همسریابی شهرستان مهدي شهر
سایت همسریابی شهر شاهرود
سایت همسریابی شهر گرمسار
همسریابی ايرانشهر
سایت همسریابی دلگان
همسریابی شهر چاه بهار
همسریابی كنارك
سایت همسریابی شهر خاش
سایت همسریابی زابل
سایت همسریابی شهر ميان كنگي
شهرستان زهك
سایت همسریابی شهر زاهدان
همسریابی سراوان
سایت همسریابی شهر سيب سوران
سایت همسریابی زابلي
سایت همسریابی سرباز
شهرستان نيك شهر
سایت همسریابی شهرستان اقليد
سایت همسریابی شهرستان قيروكارزين
سایت همسریابی شهر زرين دشت
سایت همسریابی داراب
همسریابی شهرستان خرم بيد
همسریابی شهر جهرم
سایت همسریابی شهرستان بوانات
همسریابی شهر لارستان
سایت همسریابی شهرستان پاسارگاد
سایت همسریابی شهرستان ممسني
همسریابی شهرستان آباده
سایت همسریابی شهر ارسنجان
همسریابی شهرستان استهبان
سایت همسریابی سپيدان
سایت همسریابی شهرستان شيراز
همسریابی شهرستان سروستان
سایت همسریابی فراشبند
سایت همسریابی فسا
همسریابی فيروز آباد
همسریابی شهر كازرون
همسریابی شهر خنج
سایت همسریابی شهرستان لامرد
سایت همسریابی شهر مهر
سایت همسریابی شهر مرودشت
همسریابی رستم
شهرستان ني ريز
سایت همسریابی شهرستان آبيك
سایت همسریابی شهرستان بوئين زهرا
همسریابی شهرستان تاكستان
سایت همسریابی شهر قزوين
شهرستان البرز
شهرستان قم
همسریابی بانه
سایت همسریابی بيجار
همسریابی شهرستان ديواندره
سایت همسریابی شهرستان سروآباد
همسریابی شهرستان سقز
همسریابی شهر سنندج
سایت همسریابی شهر قروه
سایت همسریابی دهگلان
همسریابی شهرستان كامياران
سایت همسریابی مريوان
سایت همسریابی شهرستان بافت
همسریابی شهرستان بردسير
سایت همسریابی شهر بم
همسریابی شهر ريگان
همسریابی شهرستان جيرفت
شهرستان رفسنجان
سایت همسریابی شهر راور
همسریابی زرند
همسریابی كوهبنان
سایت همسریابی شهر سيرجان
همسریابی شهر شهربابك
سایت همسریابی عنبرآباد
سایت همسریابی كرمان
همسریابی شهرستان كهنوج
همسریابی رودبار جنوب
سایت همسریابی شهرستان قلعه گنج
همسریابی شهرستان منوجان
همسریابی شهر اسلام آباد غرب
سایت همسریابی شهرستان دالاهو
سایت همسریابی شهرستان ثلاث باباجاني
همسریابی شهرستان جوانرود
همسریابی شهرستان روانسر
سایت همسریابی شهرستان سر پل ذهاب
سایت همسریابی شهرستان سنقر
سایت همسریابی صحنه
سایت همسریابی شهرستان قصر شيرين
همسریابی شهر كرمانشاه
سایت همسریابی شهرستان كنگاور
همسریابی شهر گيلانغرب
سایت همسریابی شهر هرسين
سایت همسریابی پاوه
سایت همسریابی شهر دنا
سایت همسریابی شهر بويراحمد
شهرستان كهگيلويه
همسریابی بهمئي
شهرستان گچساران
همسریابی شهرستان آزادشهر
شهرستان آق قلا
همسریابی بندر گز
سایت همسریابی شهر تركمن
سایت همسریابی شهرستان راميان
سایت همسریابی شهرستان علي آباد
همسریابی شهرستان كرد كوي
سایت همسریابی شهرستان كلاله
سایت همسریابی شهر مراوه تپه
سایت همسریابی شهرستان گرگان
شهرستان گنبد كاووس
همسریابی شهر مينو دشت
شهرستان آستارا
سایت همسریابی شهرستان آستانه اشرفيه
همسریابی شهر بندر انزلي
سایت همسریابی رشت
شهرستان رودبار
سایت همسریابی شهرستان سياهكل
همسریابی شفت
همسریابی صومعه سرا
شهرستان فومن
شهرستان طوالش
همسریابی لنگرود
همسریابی شهرستان لاهيجان
سایت همسریابی شهر ماسال
همسریابی شهرستان رضوانشهر
همسریابی املش
شهر رودسر
همسریابی شهرستان ازنا
سایت همسریابی اليگودرز
سایت همسریابی شهرستان بروجرد
سایت همسریابی شهر پلدختر
همسریابی شهر خرم آباد
سایت همسریابی شهر دوره
همسریابی شهرستان دورود
همسریابی دلفان
شهرستان سلسله
همسریابی شهرستان كوهدشت
همسریابی آمل
همسریابی شهرستان بابل
شهرستان بابلسر
سایت همسریابی شهرستان فريدونكنار
سایت همسریابی بهشهر
سایت همسریابی شهرستان گلوگاه
سایت همسریابی شهر تنكابن
سایت همسریابی شهرستان جويبار
سایت همسریابی چالوس
سایت همسریابی شهر رامسر
همسریابی شهرستان ساري
همسریابی شهر سواد كوه
همسریابی قائم شهر
سایت همسریابی شهرستان محمود آباد
همسریابی نكا
همسریابی شهرستان نور
شهرستان نوشهر
همسریابی شهرستان اراک
همسریابی شهرستان ساوه
سایت همسریابی شهرستان زرندیه
سایت همسریابی شهر شازند
سایت همسریابی خمین
سایت همسریابی شهرستان دلیجان
سایت همسریابی محلات
سایت همسریابی شهرستان آشتیان
سایت همسریابی شهر تفرش
همسریابی کمیجان
سایت همسریابی خنداب
همسریابی شهرستان جزیره ابوموسي
سایت همسریابی شهرستان بندرعباس
همسریابی شهر خمير
همسریابی شهرستان بستك
سایت همسریابی بندر لنگه
سایت همسریابی شهر پارسيان
سایت همسریابی جاسك
سایت همسریابی بشاگرد
سایت همسریابی شهر حاجي آباد
سایت همسریابی شهرستان رودان
سایت همسریابی شهرستان جزیره قشم
سایت همسریابی شهر ميناب
سایت همسریابی شهرستان سيريك
همسریابی شهرستان اسدآباد
سایت همسریابی بهار
سایت همسریابی شهرستان تويسركان
سایت همسریابی شهرستان رزن
همسریابی شهر كبودرآهنگ
سایت همسریابی شهرستان ملاير
همسریابی نهاوند
سایت همسریابی شهر همدان
همسریابی ابركوه
همسریابی شهرستان اردكان
همسریابی شهر بافق
سایت همسریابی شهرستان تفت
سایت همسریابی شهرستان خاتم
سایت همسریابی طبس
سایت همسریابی شهر صدوق
همسریابی شهرستان مهريز
همسریابی ميبد
سایت همسریابی شهر يزد
همسریابی شهرستان فردیس
سایت همسریابی شهر اشتهارد
همسریابی شهر طالقان
همسریابی نظرآباد
همسریابی شهرستان کرج
همسریابی شهرستان هشتنگرد
همسریابی شهرستان ساوجبلاغ
همسریابی شهر خداآفرین
همسریابی خمارلو
سایت همسریابی شهر قره آغاج
شهرستان سرعین
همسریابی شهرستان بوئین میاندشت
سایت همسریابی شهرستان خور و بیابانک
همسریابی شهر خور
سایت همسریابی شهر فریدن
سایت همسریابی شهر داران
همسریابی شهر بدره
شهرستان سیروان
سایت همسریابی لومار
سایت همسریابی شهرستان چرداول
سایت همسریابی شهرستان سرابله
سایت همسریابی شهرستان عسلویه
سایت همسریابی شهرستان قرچک
سایت همسریابی شهر پردیس
شهرستان شهر جدید پردیس
سایت همسریابی بهارستان
سایت همسریابی شهرستان گلستان و نسیم شهر
سایت همسریابی شهر پیشوا
سایت همسریابی قدس
سایت همسریابی شهر ملارد
همسریابی شهرستان بن
سایت همسریابی شهرستان سامان
همسریابی شهرستان زیرکوه
سایت همسریابی حاجی آباد
سایت همسریابی شهرستان خوسف
سایت همسریابی شهر داورزن
سایت همسریابی شهرستان فیروزه
سایت همسریابی شهر باخرز
شهرستان خوشاب
همسریابی شهرستان سلطان آباد
سایت همسریابی شهر راز
همسریابی شهر رازوجرگلان
سایت همسریابی شهر کارون
همسریابی کوت عبدالله
سایت همسریابی شهرستان حمیدیه
شهرستان آغاجاری
سایت همسریابی شهرستان باوی
همسریابی شهر ملاثانی
سایت همسریابی شهرستان سلطانیه
همسریابی شهر میامی
همسریابی شهرستان آرادان
شهر فنوج
سایت همسریابی هامون
سایت همسریابی شهرستان محمدآباد
همسریابی شهر نیمروز
همسریابی شهر ادیمی
سایت همسریابی شهر میرجاوه
سایت همسریابی شهرستان قصرقند
همسریابی هیرمند
سایت همسریابی دوست محمد
شهرستان کنارک
سایت همسریابی شهرستان مهرستان
شهر خرامه
همسریابی شهر گراش
سایت همسریابی شهرستان کوار
همسریابی شهرستان آوج
همسریابی شهر فاریاب
سایت همسریابی شهر ارزوئیه
سایت همسریابی شهر نرماشیر
سایت همسریابی شهرستان فهرج
همسریابی شهر رابر
سایت همسریابی شهرستان انار
سایت همسریابی شهر لنده
سایت همسریابی چرام
سایت همسریابی شهر باشت
سایت همسریابی گالیکش
همسریابی شهرستان گمیشان
سایت همسریابی شهرستان گمیشان تپه
سایت همسریابی شهرستان رومشکان
همسریابی چقابل
شهر سیمرغ
سایت همسریابی کیاکلا
شهرستان میاندورود
شهر سورک
همسریابی شهرستان عباس آباد
شهرستان فراهان
سایت همسریابی فرمهین
سایت همسریابی شهرستان فامنین
همسریابی بهاباد
سایت همسریابی شهر جزیره کیش
سایت همسریابی جزیره لاوان
همسریابی شهرستان جزیره هندورابی
سایت همسریابی جزیره شتور
سایت همسریابی شهر جزیره لارک
سایت همسریابی شهر جزیره هنگام
همسریابی جزیره تنب کوچک
سایت همسریابی جزیره سیری
سایت همسریابی شهرستان جزیره فرور بزرگ
سایت همسریابی شهر جزیزه خارکو
سایت همسریابی شهرستان جزیزه فارسی
سایت همسریابی شهرستان جزیزه خارک
سایت همسریابی جزیزه عباسک
سایت همسریابی پرند


دانلود


خبرروزو فوری


مراغه خبرلری


فروشگاه اینترنتی


خدا
فروشگاه
فروش آنلاین
ورزشی
خرید پستی
دیجیتال
خرید بدون هزینه ارسال
آرایشی و بهداشتی
پزشکینوع مطلب :
برچسب ها : ,
          
شنبه 18 ارديبهشت 1395

عضویت سریع
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
کد امنیتی : *
خبرنامه
جعبه پیامجستجو
آمار وبلاگ
  • آنلاین : 1
  • بازدید امروز : 81
  • بازدید دیروز : 519
  • بازدید هفته گذشته : 1063
  • بازدید ماه گذشته : 1087
  • بازدید سال گذشته : 1087
  • کل بازدید : 2642
  • کل مطالب : 6
  • نظرات : 0
  • رنک گوگل :
امکانات جانبی

همسریابی اخی جهان
سایت همسریابی دهستان دره
همسریابی سرین دیزج
سایت همسریابی دهستان زنداباد
همسریابی روستای کرگان قدیم
همسریابی روستای اسنجان
سایت همسریابی دهستان تازه كند
سایت همسریابی دهکده دوزال
سایت همسریابی روستای داشبلاغ پائين
سایت همسریابی دهستان گويجه قلعه
همسریابی دهستان شهنوازسفلي
همسریابی دهستان شهنوازوسطي
همسریابی روستای قره كند
سایت همسریابی دهستان قره گناي عليا
همسریابی روستای قوشچي
همسریابی قوشه گنبد
سایت همسریابی روستای مرداباد / قريق
سایت همسریابی دهستان ابرس
همسریابی دهستان ملك زاده
همسریابی دهستان امستجان
سایت همسریابی دهکده قبادلو
روستای كلي عليا
سایت همسریابی روستای فرهادلو
همسریابی دهستان چاي كندي
سایت همسریابی دهستان قوشه بلاغ
سایت همسریابی دهستان لمه درق
همسریابی روستای قوتورلار
در ايري بوجاق
سایت همسریابی تاتارسفلي
همسریابی مشدحسنلو
سایت همسریابی دهکده وايقان مقدس
همسریابی روستای سرگزه
سایت همسریابی روستای علي اباد
همسریابی روستای صومعه
همسریابی دهستان هريس
سایت همسریابی دهکده قره نازسفلي
سایت همسریابی دهکده اغچه ديزج
سایت همسریابی دهستان گلستان عليا/قاطرگوتورن عليا
برای مولوي عليا
همسریابی دهکده دولت اباد
سایت همسریابی ديده بان
همسریابی دهکده فارفار
همسریابی دهستان دميرچي
سایت همسریابی روستای ملاسراب
دهکده زمان اباد
روستای گلوجه اسلام
همسریابی اسلام اباد
برای گلوجه خالصه
روستای قالوجه
سایت همسریابی وردوق
سایت همسریابی دهستان همپا
سایت همسریابی کهبنان
سایت همسریابی روستای بلوكان
سایت همسریابی دهستان گاوينه رود
همسریابی روستای باغجغازعليا
همسریابی دهکده قوشه بلاغ
سایت همسریابی دهکده گورجيق
همسریابی دهکده ماوي
همسریابی دهکده ايشلق
همسریابی دهکده زنگ اباد
همسریابی دهستان علي اباد
برای گشايش
سایت همسریابی صيفار
سایت همسریابی دهکده كوراكش
سایت همسریابی جوشين
دهستان كوجان
سایت همسریابی دهستان سرند
سایت همسریابی دهستان مشيراباد
همسریابی روستای هيق
سایت همسریابی دهکده ارقنه
سایت همسریابی خراسانلو
سایت همسریابی روستای نخوداباد
همسریابی دهکده اجاق كندي
سایت همسریابی دهکده تازه كندقراجه قيه
همسریابی دهکده خطايلو
همسریابی دهکده ديزج تكيه
سایت همسریابی حصارحاجي لار
سایت همسریابی عسگرابادتپه
سایت همسریابی دهکده علي كان
طراحی: مای تم - قدرت گرفته از: سرویس وبلاگدهی ایران